Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers

Literatuur

Belastingdienst, Handboek loonheffingen 2020; uitgave 1 januari 2020, 2020

Belastingdienst, Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2020; bestemd voor softwareontwikkelaars, versie 3.0, 7 januari 2020, 2020

Han van den Berg, De statistiek Indexcijfers van cao-lonen; methodebeschrijving reeks 2000=100, Sociaal-economische maandstatistiek 2003/7

Han van den Berg, Indexcijfers contractuele loonkosten, reeks 2000=100, CBS-website 2004

Han van den Berg en Nathalie Peltzer, Een nieuwe loonkostenstatistiek: de prijs van arbeid,Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2012

Han van den Berg e.a., Werknemers en zelfstandigen: overeenkomsten en verschillen tussen CBS-cijfers, Sociaaleconomische trends, januari 2016

Dirk van den Bergen e.a., Herziening methode arbeidsinkomensquote, 2017

Wim Bos, Marion van den Brakel en Ferdy Otten, Meten van inkomen en inkomensongelijkheid, Statistische trends, juni 2018

CBS, Verdiende lonen van werknemers in nijverheid en dienstensector ontleend aan het halfjaarlijks loononderzoek; methodebeschrijving en reeksen 1947-1983, 1985

CBS, Methode en opzet van het jaarlijks onderzoek naar de verdiende lonen, 1987

CBS, Arbeid en lonen van werknemers 1993, 1994

CBS, Arbeidsrekeningen; kern van het statistisch systeem over arbeid, 1996

CBS, Enquête werkgelegenheid en lonen, 1995, Sociaal-economische maandstatistiek, november 1997

CBS, De arbeidsmarkt in cijfers 2019, 2020

CBS, Nationale rekeningen 2019, 2020

Europese Unie, Verordening (EG) Nr. 1737/2005 van de commissie van 21 oktober 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1726/1999 wat de definitie en de indiening van gegevens over de loonkosten betreft, 2005

Europese Unie, Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (ESR2010), 2013

Ilham Malkaoui e.a., Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2018, 2020

Wendy Smits en Jannes de Vries, Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers, Statistische trends, augustus 2019

D.E.W. Takkenberg en J.J. Walschots, Lonen van werknemers met verschillende opleiding, Supplement bij de sociaal-economische maandstatistiek 1992-5

Rik van der Vliet, Loonaangifte is cruciaal in de CBS-keuken, Loonaangifteketen-website, 2017