CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken

Bijlage 1

A. Samenstelling van de Expertgroep

 • Leo van Wissen/Helga de Valk/Joop de Beer (NIDI)
  Directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (KNAW-NIDI). Van Wissen is hoogleraar Economische Demografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De Valk is themaleider “Migratie en Migranten” bij het NIDI en hoogleraar Migratie en de Levensloop aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De Beer is econoom en als themaleider Vergrijzing & Levensduur bij het NIDI.
 • Han Entzinger (EUR/vz Expertgroep Sociale Demografie)
  Emeritus-hoogleraar Migratie- en Integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht; hij werkte ook bij de Verenigde Naties en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 • Jaco Dagevos (SCP)
  Senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau  en bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Godfried Engbersen (EUR/WRR)
  Hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Engbersen is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en is medeauteur van de WRR-Verkenning “De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland”.
 • Arjen Verweij (SZW)
  Senior onderzoekscoördinator bij het Directoraat Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
 • Frank van Tubergen (UU)
  Hoogleraar Theoretische en Empirische Sociologie. Zijn onderzoek begeeft zich op het terrein van sociale netwerken, religie, etnische huwelijken en interetnische vriendschappen, taalverwerving van allochtonen en scholing en werkgelegenheid.
 • Mieke Maliepaard (WODC)
  Onderzoeker Asiel en Migratie. Gespecialiseerd in onderzoek naar migratie en integratie, waarbij ze zich de laatste jaren vooral richt op asielmigranten.
 • Ruben van Gaalen (CBS/UvA)
  Senior onderzoeker bij het CBS en bijzonder hoogleraar Registeranalyses van Levensloopdynamiek  aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Sociologie).
 • Ellen van Berkel (CBS), secretaris
  Directeur Demografische en Sociaal-economische Statistieken.
 • Hanneke Imbens (CBS), voorzitter
  Hoofddirecteur Sociaal-economische en Ruimtelijke Statistieken.

B. Overige gesprekspartners in december 2020 en januari 2021 (op basis van het concept afwegingskader na de consultatieronde met de expertgroep)

 • Naima Azough (voorzitter RvA Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS))
  Moderator, documentairemaker en beleidsadviseur werkzaam geweest op verschillende sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
 • Halleh Ghorashi (VU)
  Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2018 Kroonlid van de SER.
 • Saskia Keuzenkamp (Movisie)
  Directeur Kennis en innovatie bij Movisie en bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
 • Hans Bellaart (Verweij Jonker Instituut)
  Coördinator vraagbaak- en portaalfunctie van Kennisplatform Integratie & Samenleving, een programma van Verweij Jonker Instituut en Movisie.