Auteur: Reinoud Segers, Bart van Wezel
Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

5. Berekening van de CO2-emissie per eenheid geproduceerde elektriciteit uit steenkool en aardgas

De emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas zijn te berekenen door de totale elektriciteitsproductie uit aardgas en steenkool te delen door de totale CO2-emissie gealloceerd aan elektriciteit uit steenkool en aardgas.

Netto elektriciteitsproductie uit aardgas en steenkool geleverd bij verbruiker

Het CBS publiceert reeds jaarlijks de totale bruto elektriciteitsproductie uit steenkool en aardgas op StatLine. Bij de berekende emissiefactor voor de totale elektriciteitsproductie wordt uitgegaan van de netto productie, afgeleverd bij de verbruiker. Dat laatste betekent dat ook de netverliezen verdisconteerd worden.

In de database van de CBS energiestatistieken is ook het eigen verbruik voor de productie van elektriciteit uit steenkool en aardgas vastgelegd. Dit is relatief stabiel en was de laatste 5 jaar ongeveer 2 procent voor elektriciteit uit aardgas en 5 procent voor elektriciteit uit steenkool. Ter wille van de eenvoud stellen we voor om deze percentages als vast percentage op te nemen in de berekening. 
Netverliezen hebben een relatie met in Nederland geproduceerde elektriciteit en ook met de internationale handel in elektriciteit. De allocatie daarvan is enigszins arbitrair. In de bestaande methode is de keus gemaakt door jaarlijks een percentage netverlies te berekenen op basis van de totale jaarlijks vastgestelde netverliezen (CBS data, op basis van ACM), de levering van elektriciteit via openbaar net (TenneT data) en de uitvoer van elektriciteit (CBS data op basis van TenneT). We stellen voor om dit jaarlijks al berekende percentage, dat schommelt rond de 4 procent, ook toe te passen voor de berekening van elektriciteit uit aardgas en steenkool bij de verbruiker.

CO2-emissie gealloceerd aan elektriciteit uit steenkool en aardgas

In de huidige berekening van totale CO2-emissiefactor voor elektriciteit afgeleverd bij de eindgebruiker volgens de integrale methode zit als tussenstap al de CO2-emissie uit verbranding van steenkool en aardgas gealloceerd aan de productie van elektriciteit. De uitkomsten uit deze tussenstap zijn gebruikt voor het doel in deze notitie.

Spreadsheet

De berekening van de rendementen wordt gemaakt in een spreadsheet die op aanvraag beschikbaar is. De verbijzondering van de CO2-emissiefactor naar elektriciteit uit aardgas en steenkool is geïntegreerd in de bestaande spreadsheet en is op dezelfde wijze beschikbaar.