Auteur: Reinoud Segers, Bart van Wezel
Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

3. Huidige methode gebruikt door het CBS

Voor de berekening van de CO2-emissie per eenheid geproduceerde elektriciteit wordt gebruikgemaakt van gegevens die het CBS jaarlijks verzamelt voor de energiestatistieken en van emissiefactoren voor aardgas zoals jaarlijks vastgesteld door de emissieregistratie en standaardfactoren voor steenkool en olie overgenomen uit de lijst van standaardfactoren uit de Nationale broeikasgassenrapportage van 2008. 

Berekening van de rendementen en de CO2-emissie per eenheid geproduceerde elektriciteit is niet altijd triviaal, omdat er als het gaat om WKK  (warmtekrachtkoppeling, wat veel voorkomt in Nederland) keuzes moeten worden gemaakt bij de allocatie van de gebruikte brandstof en de vrijgekomen CO2 vanwege de gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte en bij de inzet van afvalstromen (restgassen, huishoudelijk afval). In de methode die Harmelink Consulting, ECN, PBL,  RVO en CBS (2012) hebben opgesteld is ervoor gekozen om de elektriciteit uit afvalstromen buiten beschouwing te laten en om bij warmtekrachtkoppeling het efficiencyvoordeel ten opzichte van aparte opwekking van elektriciteit en warmte gelijk te verdelen over de warmte en elektriciteit.

Van belang is om ook te weten dat er voor gekozen is om alleen de CO2-emissie tijdens de daadwerkelijke productie van elektriciteit mee te nemen. Emissie van CO2 tijdens de winning en het transport van de gebruikte brandstoffen en CO2-emissie voor het maken van de productie-installaties is niet meegenomen.