Auteur: Henny Floor

Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2010=100 naar 2015=100

Over deze publicatie

Om de prijsontwikkelingen van verschillende deelgebieden in de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW) in Nederland te volgen, publiceerde het CBS vier maal per jaar de prijsindexcijfers van de GWW. In totaal werden acht reeksen gepubliceerd, die elk betrekking hebben op een deelgebied van de GWW. De deelgebieden zijn gebaseerd op de indeling Classification Products to Activity (CPA):

- 4211a Wegen met open verharding;
- 4211b Wegen met gesloten verharding;
- 4212 Boven- en ondergrondse spoorwegen;
- 4213 Bruggen en tunnels;
- 4221 Werken voor vloeistoffen;
- 4291 Waterbouwkundige werken;
- 4312 Bouwrijp maken van terreinen;
- 4321 Elektrische installatie.

Met ingang van het eerste kwartaal van 2020 worden de prijsindices GWW gepubliceerd met een nieuw referentiejaar, te weten het jaar 2015. Tevens worden twee nieuwe reeksen prijsindexcijfers toegevoegd, te weten: 4212a Spoorwegen; Aanleg en 4212b Spoorwegen; Exploitatie/onderhoud. Alle reeksen zijn met terugwerkende kracht berekend vanaf januari 2012. De basisverlegging heeft tot gevolg dat het verloop van de nieuwe reeksen prijsindices, van januari 2012 tot en met oktober 2019, af kunnen wijken van het verloop van de prijsindices in dezelfde periode op basis 2010=100.

Dit artikel gaat in op de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij de basisverlegging en het verschil tussen de indexreeksen op basis 2010=100 en de indices met als basis 2015=100. De eerste paragraaf gaat over de uitbreiding van het aantal indexreeksen. Vervolgens een beschrijving van de wijze waarop de prijsindices van de GWW worden berekend. Daarna worden de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij de basisverlegging beschreven. In de vierde paragraaf wordt ingegaan op het effect dat de basisverlegging heeft op het verloop van de prijsindices van de reeksen die al werden gepubliceerd op de oude basis. Tot slot wordt een advies gegeven over de wijze waarop kan worden overgestapt van de reeksen 2010=100 naar 2015=100, bij aanpassingen van contracten en dergelijke.