Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2010=100 naar 2015=100

2. De prijsindices van de Grond-, weg- en waterbouw

Het CBS publiceert prijsindexcijfers van verschillende deelgebieden van de Grond-, weg- en waterbouw. De prijsindexcijfers binnen een reeks geven de prijsontwikkeling ten opzichte van een vaste periode (in dit geval 2015) van steeds hetzelfde project. Dit wordt een Laspeyres-indexcijfer genoemd. Het prijsindexcijfer van ieder onderscheiden deelgebied van de GWW wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de voor het project benodigd materiaal, materieel en arbeid. De reeksen zijn op de volgende wijze berekend:
Bij het bepalen van de soort en hoeveelheid materiaal, materieel en arbeid is per deelgebied gebruik gemaakt van een representatief project waarvan hoeveelhedenstaten en kostenramingen zijn opgesteld. In de hoeveelhedenstaten en kostenramingen staan de voor de uitvoering van het project benodigde hoeveelheden arbeid, materiaal en materieel en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Op basis van deze kosten wordt het aandeel (wegingsfactor) van dat onderdeel binnen het totaal van de werksoort bepaald. Vervolgens wordt voor dat materiaal, materieel of dienst de wegingsfactor gekoppeld aan een indexreeks van producentenprijzen (PPI), dienstenprijzen (DPI) of consumentenprijzen (CPI) van de desbetreffende materiaal- of materieelsoort of dienst. De prijsindexcijfers in deze reeksen brengen de prijsontwikkeling van de in Nederland op de markt gebrachte goederen of diensten in beeld. Voor de ontwikkeling van de arbeidskosten wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingen van de prijsindexcijfers van de cao-lonen. Samen levert dit per GWW-deelgebied een prijsindexcijfer op dat de prijsontwikkeling van dat deelgebied weerspiegelt.
Naast de reeksen van de verschillende deelgebieden wordt er ook een gewogen indexreeks gepubliceerd van deze deelreeksen samen: 42/43 Grond-, weg- en waterbouw. In paragraaf 3.2.3 wordt deze samengestelde reeks nader besproken.
Bijlage 1 bevat een overzicht van gewichten van de 42/43 Grond-, weg- en waterbouw en de GWW-deelgebieden naar PPI (2-digit prodcomgroep), DPI, CPI en arbeid.