Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap

Bijlage 1: Afkortingen

AVG – Algemene verordening gegevensbescherming
BRP – Basisregistratie Personen
BSN – Burgerservicenummer
CAO – Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek
College – College voor de Rechten van de Mens
Dga – Directeur-grootaandeelhouder
DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs
EBB – Enquête Beroepsbevolking
EZK – Economische Zaken en Klimaat
Havo – Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hbo – Hoger beroepsonderwijs
ICPC – International Classification of Primary Care
Iobk – In hun ontwikkeling bedreigde kleuters 
IVRPH – Internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Lom – Leer- en opvoedingsmoeilijkheden
Lwoo – Leerwegondersteunend onderwijs
Mbo – Middelbaar beroepsonderwijs
Mlk – Moeilijk lerende kinderen
Nivel - Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg
OCW – Onderwijs Cultuur en Wetenschap
RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Sbao – Speciaal basisonderwijs
So – Speciaal onderwijs
SSB – Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden
Vavo – Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs
Vmbo – Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vso – Voortgezet speciaal onderwijs
Vsv – Voortijdig schoolverlater 
VO – Voortgezet onderwijs
Vwo – Voortgezet wetenschappelijk onderwijs
Wo – Wetenschappelijk onderwijs