Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

Landschap in Flevoland met windmolens, slingerende weg en naastgelegen fietspad met fietser, vrachtwagen, tractor en boeren met landbouwmachines op de akkers bezig met de oogst
© Hollandse Hoogte / Rob Voss

Erratum:

In een vorige versie van de tabellenbijlage stonden onjuiste cijfers in tabellen 4 en 5 voor de ecosysteemdiensten bestuiving in 2013 en natuurrecreatie (wandelen) in 2018 en 2020. In deze versie van het bestand is dit gecorrigeerd.

De oorspronkelijke tabellenbijlage onderaan deze pagina is op 3-10-2022 aangevuld met een tabblad 7

De bijdragen van ecosystemen aan onze brede welvaart zijn sterk afhankelijk van de inrichting en het beheer van de leefomgeving, de kwaliteit van ecosystemen en van de mate waarin mensen van deze bijdragen vanuit ecosystemen gebruik kunnen maken. De ecosystemen die deze bijdragen leveren staan echter wereldwijd onder druk.

De Monitor Brede Welvaart en SDG’s 2022 laat zien dat de staat van natuurlijk kapitaal ook in Nederland zorgwekkend is. Dit rapport laat zien welke ecosysteemtypen in Nederland voorkomen en op welke wijze deze bijdragen aan brede welvaart. Deze relatie wordt gelegd door te kijken naar de ecosysteemdiensten die ze leveren. De resultaten van het onderzoek hiernaar worden in dit rapport door het CBS gepubliceerd. De analyse in dit rapport betreft de periode 2013 tot en met het jaar 2020.

Daarnaast wordt gekeken naar hoe onze leefomgeving veranderd is in de periode 2013-2020. De omvang van deze veranderingen is belangrijk om te weten, omdat deze kunnen helpen om de potentiele omvang van nieuwe ruimtelijke veranderingen in een passende context te plaatsen. In dit rapport worden daartoe de recente omzettingen van ecosysteemtypen vergeleken met het potentiele ruimtebeslag en bijbehorende omzettingen ten gevolge van de grote maatschappelijke opgaven die er nu liggen, zoals de energietransitie, woningbouw, een klimaatbestendig Nederland, de verdere uitbreiding van het Natuur Netwerk Nederland en de aanplant van bos binnen de Bossenstrategie. Op basis van beleidsvoornemens wordt een schatting gemaakt van de mogelijk benodigde ruimte, en wordt deze vergeleken met de recente ruimtelijke veranderingen.