Financiële-verhoudingswet (FVW) door het CBS

Het CBS levert jaarlijks cijfers over het aantal bijstands- en bijstandsgerelateerde uitkeringen voor de Financiële-verhoudingswet (FVW). De aantallen spelen een rol bij de vaststelling van de gemeentelijke bijstandsbudgetten. Hiervoor wordt geteld hoeveel uitkeringen per ultimo december zijn verstrekt op grond van de Participatiewet aan personen jonger dan de AOW-leeftijd, uitgesplitst naar uitkeringen aan thuiswonenden, overig adreslozen (thuisloze daklozen) en aan elders verzorgden (personen in een inrichting), alsmede het aantal uitkeringen op grond van het Bbz, de IOAW en de IOAZ. Tenslotte is het aantal uitkeringen aan adreslozen geteld voor centrumgemeenten die verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van algemene bijstand aan de adreslozen (zwervende daklozen). Een juiste aanlevering van de gegevens door gemeenten is bij het vaststellen van deze aantallen cruciaal.

Kwaliteitsbewaking

Het decemberbestand van een gemeente wordt door het CBS technisch en inhoudelijk gecontroleerd en eventueel in overleg met de gemeente gecorrigeerd. Zonder correctie worden records met onjuiste of ontbrekende informatie niet meegeteld bij de aantallen voor de Financiële-verhoudingswet.
Uitkeringsgegevens die gemeenten nog niet hadden verwerkt toen het CBS het bestand aanmaakte, zijn naderhand toegevoegd door het CBS. De informatie over administratief vertraagde instroom en uitstroom is opgespoord door het bestand van december te vergelijken met de daaropvolgende maandbestanden van januari, februari, maart, april, mei en juni.
De kenmerken Statistiekcode, Huisvesting, Aanvangsdatum uitkering persoon en Einddatum uitkering persoon alsmede het Betaalbaar gestelde bedrag uitkering spelen een belangrijke rol bij de afleiding voor de aantallen voor de Financiële-verhoudingswet. Het is voor een gemeente van financieel belang om te zorgen dat de informatie over de genoemde kenmerken goed aan het CBS wordt verstrekt. 

Procedure

De gemeente wordt in september per e-mail geïnformeerd over de vastgestelde aantallen. De e-mail wordt verzonden naar al de personen bij de gemeente die in de administratie van de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) zijn geregistreerd als belanghebbende bij de vaststelling. Het is van groot belang dat de juiste personen bij het CBS bekend zijn en dat deze informatie up-to-date is. De e-mail bevat als bijlage de voor de gemeente vastgestelde aantallen alsmede toelichting op de procedure voor de vaststelling en contactgegevens in verband met de afhandeling. De gemeente heeft na ontvangst van de e-mail één maand (op basis van de verzenddatum) de tijd om te reageren. Na het verstrijken van dit termijn worden reacties in principe niet meer in behandeling genomen.
Als de reactie van de gemeente aanleiding is voor aanpassing, dan worden de nieuwe aantallen, aan de gemeente bevestigd per mail. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Financiële Bedrijfsvoering, afdeling Uitvoering Financiële Verhouding wordt tenslotte geïnformeerd over de definitieve aantallen per gemeente.

Het CBS publiceert de uitkomsten op StatLine in de tabel ‘Maatstaven Financiële verhoudingswet’.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar finacieleverhoudingswet@cbs.nl.