Wet Inburgering

Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Deze heeft als doel alle nieuwe inwoners van Nederland met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen draaien in de Nederlandse samenleving.

Gegevens aanleveren derde kwartaal 2022

Alle gemeenten en berichtgevers van gemeenten zijn verplicht om uiterlijk 28 oktober 2022 gegevens ten behoeve van de Statistiek Wet Inburgering (SWI) aan te leveren over het derde kwartaal van 2022. Zie de richtlijnen voor gemeenten voor een toelichting op de aan te leveren gegevens ten behoeve van de SWI.
Om de gegevens te kunnen aanleveren zijn er op 30 mei jl. inlogcodes verstuurd naar alle berichtgevers. Mocht u als berichtgever geen inlogcodes hebben ontvangen, stuurt u dan een mail naar Wetinburgering@cbs.nl.
Mochten er geen inburgeraars zijn geweest in het derde kwartaal van 2022, dan bent u verplicht dit door te geven door uiterlijk 28 oktober 2022 een mailtje sturen (waarin u tevens aangeeft voor welke gemeenten dit geldt) naar Wetinburgering@cbs.nl.

Contactpersonen

Wijzigingen in contactpersonen kunt u doorgeven door te mailen naar: Wetinburgering@cbs.nl of door dit formulier in te vullen en te verzenden.

Het onderzoek

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor de monitoring en evaluatie ervan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vanuit het programma Veranderopgave Inburgering aan het CBS gevraagd om de gegevens voor de monitoring en evaluatie te verzamelen en te koppelen aan andere gegevens. Deze rol van het CBS is vastgelegd in lagere regelgeving behorende bij de Wet Inburgering 2021. Het ministerie heeft deze vraag bij het CBS neergelegd vanwege de wettelijke grondslag die het CBS heeft om ten behoeve van de statistiekproductie en wetenschap de benodigde gegevens op te vragen en te koppelen aan andere persoonsgegevens.

Verzamelen gegevens

De partijen (gemeenten, DUO en COA) die gegevens aanleveren, doen dit rechtstreeks aan het CBS. Eind 2020 en begin 2021 is het CBS nagegaan wat er nodig is om de gegevens van COA, DUO en gemeenten te ontvangen. Daarbij is gekeken naar de inhoudelijke- en technische aspecten van de gegevens en het aanleveren ervan. In 2021 maakt het CBS verder afspraken met COA, DUO en gemeenten over het aanleveren van de gegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in leveringsovereenkomsten met COA en DUO én in de richtlijnen voor de dataleveringen aan het CBS door de gemeenten.

Definitieve richtlijnen

De definitieve richtlijnen voor gemeenten voor de Statistiek Wet Inburgering zijn medio juli 2021 vastgesteld en gepubliceerd op deze webpagina. Begin 2023 zullen er nieuwe richtlijnen gepubliceerd worden.
Alle, nu al bekende, wijzigingen die nog verwerkt zullen worden in de nieuwe versie van de richtlijnen (2023) kunt u vinden op deze webpagina onder ‘Direct naar’. De wijzigingen betreffen:
- Toevoegen van nieuwe codes voor softwareleveranciers;
- Wijzigingen m.b.t. waarschuwingen en boetes;
- Opmerking over datum inburgeringsplicht.
Naast de definitieve richtlijnen, is ook het definitieve XSD-voorschrift beschikbaar. Deze kunt u in PDF formaat op deze webpagina vinden. Indien u het definitieve XSD-voorschrift in het juiste bestandsformaat wilt ontvangen, kunt u een mail met dit verzoek sturen naar: Wetinburgering@cbs.nl.