Wet Inburgering

Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking. Deze heeft als doel alle nieuwe inwoners van Nederland met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen draaien in de Nederlandse samenleving.

Het onderzoek

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor de monitoring en evaluatie ervan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vanuit het programma Veranderopgave Inburgering aan het CBS gevraagd om de gegevens voor de monitoring en evaluatie te verzamelen en te koppelen aan andere gegevens. Deze rol van het CBS is vastgelegd in lagere regelgeving behorende bij de Wet Inburgering 2021. Het ministerie heeft deze vraag bij het CBS neergelegd vanwege de wettelijke grondslag die het CBS heeft om ten behoeve van de statistiekproductie en wetenschap de benodigde gegevens op te vragen en te koppelen aan andere persoonsgegevens.

Verzamelen gegevens

De partijen (gemeenten, DUO, COA en IND) die gegevens aanleveren, doen dit rechtstreeks aan het CBS. Eind 2020 en begin 2021 is het CBS nagegaan wat er nodig is om de gegevens van COA, DUO, IND en gemeenten te ontvangen. Daarbij is gekeken naar de inhoudelijke- en technische aspecten van de gegevens en het aanleveren ervan. In 2021 maakt het CBS verder afspraken met COA, DUO, IND en gemeenten over het aanleveren van de gegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in leveringsovereenkomsten met COA, DUO en IND én in de richtlijnen voor de dataleveringen aan het CBS door de gemeenten.

Definitieve richtlijnen

De definitieve richtlijnen voor gemeenten voor de Statistiek Wet Inburgering zijn medio juli vastgesteld en gepubliceerd op deze webpagina. Feedback van gemeenten, softwareleveranciers en het ministerie van SZW op de voorlopige versie van de richtlijnen is hierin verwerkt.
Alle wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de in mei vastgestelde voorlopige versie van de richtlijnen kunt u vinden op deze webpagina onder ‘Direct naar’. De belangrijkste wijzigingen zijn vetgedrukt gemarkeerd in het wijzigingen overzicht. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
- De toevoeging van een vijftal kenmerken over de Z-route;
- De toevoeging van een kenmerk over voortgangsgesprekken van overige migranten en gezinsmigranten;
- Een uitgebreide toelichting over de aanlevering van kenmerken per categorie.
Naast de definitieve richtlijnen, is ook het definitieve XSD-voorschrift beschikbaar. Deze kunt u in PDF formaat op deze webpagina vinden. Indien u het definitieve XSD-voorschrift in het juiste bestandsformaat wilt ontvangen, kunt u een mail met dit verzoek sturen naar: Wetinburgering@cbs.nl.

Contact

Bijna alle gemeenten en berichtgevers van gemeenten hebben inmiddels het webformulier voor inburgering ingevuld. Mocht u het webformulier nog niet ingevuld hebben, dan kunt u deze alsnog invullen via Webformulier dataverzameling Statistiek Wet Inburgering (SWI) (cbs.nl). Mocht u twijfelen of er al een contactpersoon is opgegeven, of wijzigingen in contactpersonen willen doorgeven, dan kunt u mailen naar: Wetinburgering@cbs.nl.