Wet Inburgering

Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 is een nieuw inburgeringsstelsel in werking getreden; de Wet Inburgering 2021. Deze heeft als doel een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in het bereiken van het bereiken van het voor inburgeringsplichtigen hoogst haalbare taalniveau (liefst niveau B1). Daarnaast staat kennis van de Nederlandse maatschappij centraal, alsmede gerichte inspanningen op participeren naar vermogen, vanaf de start van het inburgeringstraject.

Gegevens aanleveren op kwartaalbasis

De gegevenslevering voor de Statistiek Wet Inburgering (SWI) vindt op kwartaalbasis plaats. Na afloop van ieder kwartaal zijn alle gemeenten en berichtgevers van gemeenten verplicht om de gegevens ten behoeve van de SWI over het kwartaal uiterlijk binnen 4 weken aan te leveren aan het CBS via https://databestanden.cbs.nl/

Zie de richtlijnen 2023 voor een toelichting op de aan te leveren gegevens ten behoeve van de SWI.

Contactpersonen

Wijzigingen in contactpersonen kunt u doorgeven door te mailen naar: Wetinburgering@cbs.nl.

Het onderzoek

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor de monitoring en evaluatie ervan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vanuit het programma Veranderopgave Inburgering aan het CBS gevraagd om de gegevens voor de monitoring en evaluatie te verzamelen en te koppelen aan andere gegevens. Deze rol van het CBS is vastgelegd in lagere regelgeving behorende bij de Wet Inburgering 2021. Het ministerie heeft deze vraag bij het CBS neergelegd vanwege de wettelijke grondslag die het CBS heeft om ten behoeve van de statistiekproductie en wetenschap de benodigde gegevens op te vragen en te koppelen aan andere persoonsgegevens.

Verzamelen gegevens

De partijen (gemeenten, DUO en COA) die gegevens aanleveren, doen dit rechtstreeks aan het CBS. Eind 2020 en begin 2021 is het CBS nagegaan wat er nodig is om de gegevens van COA, DUO en gemeenten te ontvangen. Daarbij is gekeken naar de inhoudelijke- en technische aspecten van de gegevens en het aanleveren ervan. In 2021 heeft het CBS verder afspraken gemaakt met COA, DUO en gemeenten over het aanleveren van de gegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in leveringsovereenkomsten met COA en DUO én in de richtlijnen voor de dataleveringen aan het CBS door de gemeenten.

Definitieve richtlijnen 2023

Voor de uitwisseling van inburgeringsgegevens tussen gemeenten en het CBS zijn richtlijnen opgesteld. In deze richtlijnen is aangegeven welke gegevens aangeleverd moeten worden en aan welke voorwaarden de aanlevering moet voldoen. Voor verslagjaar 2023 zijn de richtlijnen hernieuwd. De definitieve richtlijnen 2023 voor gemeenten voor de Statistiek Wet Inburgering zijn begin 2023 vastgesteld en gepubliceerd op deze webpagina. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de richtlijnen 2022 kunt u vinden op deze webpagina onder ‘Direct naar’. Begin 2024 zullen er nieuwe richtlijnen gepubliceerd worden voor 2024.

Naast de definitieve richtlijnen, is ook het definitieve XSD-voorschrift beschikbaar. Deze kunt u in PDF formaat op deze webpagina vinden. Indien u het definitieve XSD-voorschrift in het juiste bestandsformaat wilt ontvangen, kunt u een mail met dit verzoek sturen naar: Wetinburgering@cbs.nl.