WerkgelegenheidsstructuurDe zakelijke dienstverlening (inclusief uitzendkrachten) is de grootste bedrijfstak, met 2,3 miljoen banen in 2020. De zorg is goed voor 1,7 miljoen banen en de handel voor 1,6 miljoen banen. In vergelijking met 2000 heeft zich een forse verschuiving voorgedaan in de werkgelegenheidsstructuur. Het belang van de industrie, maar ook de bouwnijverheid, financiële dienstverlening en de landbouw is kleiner geworden. Daarentegen zijn de zorg en de zakelijke dienstverlening sterk gegroeid. In 2000 was het aantal banen in de zorg en de industrie grofweg even groot. Nu telt de zorg ruim tweemaal zo veel banen als de industrie.

Het aandeel zelfstandigen in het totaal aantal banen per bedrijfstak is het grootst in de landbouw en visserij met ruim 53 procent. Het landelijk gemiddelde komt uit op bijna 22 procent. 

Het aandeel vrouwen in het totaal aantal banen per bedrijfstak is het grootst in de zorg met bijna 81 procent. Ook het onderwijs en cultuur, recreatie en overige diensten zitten met 64 procent en 62 procent ruim boven het landelijk gemiddelde van 48 procent. Het aandeel vrouwen is met bijna 12 procent het laagst in de bouwnijverheid. 

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht volgens Nationale rekeningen en Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen

Grote bedrijfstakken waar verhoudingsgewijs veel jongeren (jonger dan 25 jaar) werken zijn de horeca en de handel. In de horeca is meer dan de helft van de werknemers jonger dan 25 jaar. Ouderen (55 jaar en ouder) zijn sterk vertegenwoordigd bij de bedrijfstakken openbaar bestuur, vervoer en opslag en industrie.

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur

   

De oproep- en uitzendbanen, banen met een contract voor bepaalde tijd en stageplekken worden gerekend tot de flexibele werknemersbanen. Banen met een contract voor onbepaalde tijd en directeuren-grootaandeelhouders vallen onder de vaste banen.

De bedrijfstak ‘verhuur en overige zakelijke diensten’ bevat het hoogste aantal flexbanen, dit komt omdat hierbij de uitzendbureaus zijn ingedeeld. Andere bedrijfstakken met verhoudingsgewijs veel flexbanen zijn de horeca, handel, cultuur, sport en recreatie. De financiële dienstverlening is de bedrijfstak met het grootste aandeel vaste banen.

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur 

De gegevens van de laatste twee tabellen zijn gebaseerd op de Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL). De SWL is gebaseerd op gegevens over banen en lonen van het UWV en de Belastingdienst. Het CBS beschikt ook over een andere bron, de Enquête beroepsbevolking (EBB). In de SWL is het aandeel flexibele banen hoger dan volgens de EBB. Voor meer informatie hierover, zie de technische toelichting.