Zoekresultaten

7920 resultaten voor legacy-sectoren in de landbouw
7920 resultaten voor legacy-sectoren in de landbouw

Pagina 5 van 317

Prijsindexcijfers landbouw 1995=100

Prijsindex afzet en verbruik en investeringen per goederengroep.

Cijfers

CBS experimenteert met sensordata uit de landbouw

We zoeken samenwerking met externe partijen om de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te brengen

Artikelen

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2023

Derde kwartaalrapportage van 2023 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022

Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2020 t/m 2022.

Cijfers

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers

CBS Wereldcafé IX – India: 30 mei 2023, 13:30-14:30 uur

Het thema van Wereldcafé IX was India. Op donderdag 30 maart is in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zake de CBS Internationaliseringmonitor 2023-I met als thema “India” gepubliceerd....

Video's

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers

Mineralenbalans landbouw

Het vaststellen van de bodembalansgegevens van de mineralen stikstof en fosfor op landbouwgrond in Nederland.

Overig

Economisch onderzoeker zorg

Bijt jij je met enthousiasme vast in economische cijfers? Krijg jij energie van het maken van statistische producten in een vooruitstrevende en hechte sector? Kom bij ons de financiële houdbaarheid...

Overig

Maritieme monitoren, 2021-2022

Economische- en arbeidsmarktindicatoren voor de maritieme sectoren in Nederland in 2021 en 2022

Cijfers

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke postitie 1 jaar eerder

Cijfers

Energielevering bedrijven naar verbruiksklasse, 2021-2022*

Aantal adressen en energieleveringen bedrijven naar verbruiksklasse, uitgesplitst naar sector en gemeenten, 2021-2022*

Cijfers

CBS Jaarplan 2023

In dit jaarplan staat beschreven welke statistieken het CBS in 2023 zal maken en publiceren. Daarnaast blijft het CBS onderzoek doen naar nieuwe methoden en databronnen om ook in de toekomst...

Publicaties

Uitstoot broeikasgassen 5 procent lager in tweede kwartaal 2023

In het tweede kwartaal van 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Dit komt vooral door een 23 procent lagere uitstoot door de elektriciteitssector.

Artikelen

Subsectoring sector niet-financiële vennootschappen

Deze tabel bevat de lopende rekening van de niet financiële vennootschappen, uitgesplitst naar de subsectoren Nederlands en buitenlandse eigenaarschap voor de periode 2015-2020.

Cijfers

The Caribbean Netherlands in numbers 2023

The Caribbean Netherlands in numbers 2023 biedt een overzicht van de laatste cijfers over de Caribisch Nederlandse samenleving.

Publicaties

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Financiële transacties en balans van de overheid. Financiële instrumenten, activa en passiva, standen en stromen, sectoren.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Gebruik gewasbeschermingsmiddel landbouw;werkzame stof,toepassing,2012-2016

Oppervlakte met gewasbescherming, Gebruik middelen, Jaardosering per ha werkzame stoffen, toepassingsgroepen, gewassen

Cijfers

Energie en broeikasgassen; 1990-2022

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies.

Cijfers

Verbruik landbouw in 25 jaar niet gestegen ondanks grotere productie

Sinds 1995 is de landbouwproductie met 20 procent gegroeid. Het milieurelevante verbruik van de landbouw, zoals de inzet van dierlijke mest, kunstmest en aardgas, nam desondanks niet toe.

Artikelen

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

niet-financiele, balansen, nationale rekeningen sector, activa

Cijfers

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Cijfers

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Luchtverontreiniging, Nederlandse emissies berekend volgens de NEC - richtlijn van de Europese Unie. Naar broncategorie.

Cijfers

Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in 2022

De uitstoot van broeikasgassen was 9 procent lager in 2022 dan in 2021. Dat komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw.

Artikelen