Oordeel van volwassenen over natuur en milieu

In deze tabel zijn cijfers opgenomen over opvattingen van de volwassen Nederlandse bevolking over enkele milieukwesties, op basis van het onderzoek Belevingen 2017.
Aan mensen is gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de volgende stellingen: “Lucht, bodem en water zijn sterk verontreinigd’, “Aan de natuur is veel schade toegebracht’, en “Ter verbetering van het milieu ben ik bereid om meer belasting te betalen’. De gegevens in de tabel zijn uitgesplitst naar geslacht en hoogte van het huishoudensinkomen.