Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:handicaps
20 resultaten voor keyword:handicaps

Afbakeningen chronisch zieken en gehandicapten

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van Vektis berekeningen gemaakt over chronisch zieken en gehandicapten in Nederland aan de hand van afbakeningen die door Vektis zijn ontworpen....

Cijfers
Cijfers

Aantal personen met bijstand verder gestegen, in alle leeftijdsgroepen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar met 9 duizend toegenomen tot 443 duizend. De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen.

Artikelen

Een op de tien mensen zorgt voor ziek of hulpbehoevend familielid

Een op de tien personen van 15 tot 65 jaar zorgt voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid. Meestal gaat het om een ouder.

Artikelen

Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld

In het schooljaar 2007/’08 zaten 65 duizend leerlingen op speciale scholen voor kinderen met handicaps of stoornissen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 1995/’96. Op de speciale scholen...

Artikelen
Artikelen

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Tabellenset bij Meting IVRPH-indicatoren 2020

Cijfers

Samenloop van regelingen en voorzieningen per gemeente en wijk, 2011

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs per gemeente en wijk in 2011. Opdrachtgever:...

Cijfers

Meer begeleiding langdurig zieken, gehandicapten en ouderen in noorden, oosten en Limburg dan elders

Nederland telde in 2012 ruim 250 duizend langdurig zieken, gehandicapten of ouderen die begeleiding nodig hadden bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Deze vorm van zorg...

Artikelen

Minder arbeidsgehandicapten aan het werk

In 2004 werd 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd in het krijgen of uitvoeren van betaald werk.

Artikelen

Maatwerktabellen afgelegde kilometers van huishoudens 2003-2007

Maatwerktabellen over het gemiddeld aantal kilometers dat een huishouden per dag als autobestuurder aflegt. Opdrachtgever: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Cijfers
Artikelen

Aantal arbeidsgehandicapten constant

Ruim 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar waren in 2003 arbeidsgehandicapt. Dit betekent dat bijna 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werd in...

Artikelen

Regionale verschillen in langdurige zorg niet alleen verklaard door aandeel ouderen

De leeftijdsverdeling van de bevolking is de belangrijkste voorspeller voor AWBZ-zorggebruik door ouderen en chronisch zieken. Maar niet alleen leeftijd, ook andere factoren spelen mee in een hogere...

Artikelen

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Het CBS heeft, voor het College voor de Rechten van de Mens, de maatschappelijke participatie van personen met een beperking onderzocht voor de monitoring van het IVRPH

Artikelen
Artikelen