Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld

In het schooljaar 2007/’08 zaten 65 duizend leerlingen op speciale scholen voor kinderen met handicaps of stoornissen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 1995/’96. Op de speciale scholen zijn jongens veruit in de meerderheid.

Vooral sterke toename in voortgezet onderwijs

Ruim 28 duizend leerlingen volgden in 2007/’08 voortgezet onderwijs op speciale scholen. Dat zijn er bijna tweeënhalf keer zo veel als in 1995/’96. Het aantal leerlingen dat er basisonderwijs volgde, nam in diezelfde periode met 55 procent toe tot ruim 36 duizend. 

In 2007/’08 volgden van elke duizend leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gemiddeld 25 leerlingen les op een speciale school. Dat waren er in 1995/’96 nog 14.

Leerlingen op speciale scholen naar onderwijssoort

Leerlingen op speciale scholen naar onderwijssoort

Ruim 14 duizend zeer moeilijk opvoedbare jongens

Sinds 2003/’04 zijn de speciale scholen op basis van handicaps of stoornissen van de leerlingen onderverdeeld in vier clusters. In 2007/’08 gingen bijna 28 duizend kinderen, naar een school voor leerlingen met een ernstige ontwikkelingsstoornis. De grootste groep in dit cluster zijn de zeer moeilijk opvoedbare jongens met een aandeel van ruim 50 procent.

Daarnaast gingen er 27 duizend kinderen naar een school voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Binnen dit cluster zijn de zeer moeilijk lerende jongens, met een aandeel van ruim 39 procent, de grootste groep.

Ook op de scholen voor leerlingen met hoor- of spraakproblemen zijn de jongens duidelijk in de meerderheid. Ruim 60 procent van de leerlingen op deze scholen heeft ernstige spraakmoeilijkheden. De overige zijn doof of slechthorend. Zeven van de tien kinderen op de scholen in dit cluster zijn jonger dan twaalf jaar. In elk van de drie andere clusters is dat aandeel 40 procent

Leerlingen op speciale scholen naar soort handicap of stoornis, 2007/’08

Leerlingen op speciale scholen naar soort handicap of stoornis, 2007/’08

Theo van Miltenburg

Bronnen: