Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:geestelijke gezondheid
21 resultaten voor keyword:geestelijke gezondheid

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2021

De tabel bevat gegevens over suïcide in de regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer. Het betreft voorlopige cijfers van...

Cijfers

Personen met verward gedrag in politieregistraties, 2017-2021

Kenmerken van (een selectie van) personen die met verward gedrag in politieregistraties voorkomen naar type incident en jaar in de periode 2017 tot en met 2021. Lees voor gebruik de toelichting.

Cijfers

Mentale gezondheid jongeren afgenomen

In 2021 was 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent. Vooral vrouwen en jongvolwassenen hadden in 2021 vaker te maken met psychische klachten...

Artikelen

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Het CBS heeft, voor het College voor de Rechten van de Mens, de maatschappelijke participatie van personen met een beperking onderzocht voor de monitoring van het IVRPH

Artikelen

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2020

De tabel bevat gegevens over suïcide in de regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer. Het betreft voorlopige cijfers van...

Cijfers

Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt

In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de...

Artikelen

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018

tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2018 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2018 en 2019 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellinge: kosten vast personeel stegen tussen 2015 en 2018 met 9 procent, kosten inhuur personeel met 49 procent

Artikelen

Kenmerken van mentaal (on)gezonden, 2015-2018

Mentale gezondheid naar leefstijl en fysieke gezondheid, 18 jaar of ouder, uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht, 2015-2018.

Cijfers

Personen met verward gedrag bij de politie, 2015-2016

Kenmerken van personen met verward gedrag op basis van registratiedata van de Nationale Politie uit 2015 en 2016.

Cijfers

Kloof in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden blijft even groot

De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is 6 à 7 jaar hoger dan die van laagopgeleiden. Hoogopgeleiden leven ook veel langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. In de afgelopen 10 jaar zijn...

Artikelen

Geestelijke gezondheid en arbeidsmarkt in 2001-2003 en 2007-2009 (gemiddelden) (Engelstalig)

Maatwerktabellen over geestelijke gezondheid en arbeidsmarkt in 2001-2003 en 2007-2009 (gemiddelden). Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gegevens zijn op aanvraag...

Cijfers

Gezondheid bewoners aandachtswijken iets vooruit

De gezondheidstoestand en leefstijl van mensen in aandachtswijken is minder goed dan daar buiten. De geestelijke gezondheid en de ervaren gezondheid verbeterden er de laatste jaren echter wel en het...

Artikelen

Positieve trends in (gezonde) levensverwachting

De levensverwachting is de laatste decennia toegenomen. Het blijkt dat opleiding sterk onderscheidt: lager opgeleiden hebben een kortere levensverwachting dan hoger opgeleiden.

Artikelen

Cannabisgebruikers psychisch ongezonder

Onder cannabisgebruikers is het aandeel dat een minder goede geestelijke gezondheid heeft twee keer zo groot als onder deniet- gebruikers. In de periode 2007/2009 heeft ruim 4 procent van de 15- tot...

Artikelen

Minder mensen met psychische gezondheidsproblemen

Het aandeel mensen met een minder goede psychische gezondheid is afgenomen tot 9 procent in 2008. Dat is vooral toe te schrijven aan vrouwen.

Artikelen

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Actuele cijfers die bijdragen aan het mondiaal monitoren van Sustainable Development Goal (SDG) 3 Goede gezondheid en welzijn. SDG 3 gaat over goede gezondheid voor mensen van alle leeftijden. Vroege...

Overig

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 3 Goede gezondheid en welzijn. SDG 3 gaat over goede gezondheid voor mensen van alle leeftijden. Vroege sterfte moet worden voorkomen door...

Overig

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 3 Goede gezondheid en welzijn. SDG 3 gaat over goede gezondheid voor mensen van alle leeftijden. Vroege sterfte moet worden voorkomen door...

Overig