Belastingen op milieugrondslag

Belastingen opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Sinds 1 januari 2000 zijn dit de grondwaterbelasting (afgeschaft in januari 2012), de leidingwaterbelasting, de vliegbelasting, de verpakkingenbelasting (afgeschaft in januari 2013), de afvalstoffenbelasting, de brandstoffenbelasting en de energiebelasting.
Mede als gevolg van de wens om een verschuiving aan te brengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu is per 1 januari 1995 de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) van kracht geworden. Bij de inwerkingtreding zijn, behalve een brandstoffenbelasting, ook een grondwaterbelasting (afgeschaft januari 2012), een afvalstoffenbelasting en een belasting op uranium-235 opgenomen (afgeschaft). De uitbreiding van het aantal belastingen werd mede uit oogpunt van een evenwichtige spreiding van lasten over bedrijfsleven en huishoudens wenselijk geacht. In 1996 werd de Wbm uitgebreid met een nieuwe energiebelasting, (ook wel 'ecotax' genoemd). De volgende uitbreiding van de Wbm vond plaats per 1 januari 2000 door de toevoeging van een belasting op leidingwater ('watertax'). Later werden ook de vliegbelasting en de verpakkingenbelasting toegevoegd. Deze zijn beide ook alweer afgeschaft. De vliegbelasting begin 2011 en de verpakkingenbelasting in januari 2013.