Grondwaterbelasting

Een heffing door het Rijk voor op het onttrekken van grondwater aan de bodem door middel van een inrichting als bedoeld in de Grondwaterwet.
Belastingplichtige is de houder van de inrichting. Grondslag voor de heffing is de onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters.