Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Steeds meer mensen in ons land werken bij Amerikaanse of andere multinationals. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris dan niet-multinationals. Werknemers van multinationals maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid dan werknemers bij niet-multinationals. Dat meldt het CBS in de Internationaliseringsmonitor over de Verenigde Staten.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/18cf9854f6e64c278c5f2dcbea5adff5]

Het Nederlandse bedrijfsleven telde in 2016 ruim 3,7 miljoen arbeidsjaren (vte’s) aan werkgelegenheid voor werknemers tussen 15 en 75 jaar. Ruim 1,4 miljoen vte’s, bijna 40 procent, zat bij multinationals. In 2014 was dat ruim 1,3 miljoen. Van de ruim 13 duizend multinationals in ons land is ongeveer een op de vijf in Amerikaanse handen. Amerikaanse multinationals boden ruim 201 duizend vte’s, aan werkgelegenheid, vooral in de industrie en handel. Twee jaar eerder waren dat ongeveer 197 duizend vte’s.

Banen Nederlandse bedrijfsleven, voltijdequivalenten, 2016
 2016
Amerikaanse multinationaal201
Overig multinationaal1472
Niet-multinationaal2003
Onbekend45

Hoger loon en meer werkuren

Voor een baan bij Amerikaanse bedrijven krijgen werknemers in doorsnee een hoger uurloon dan werknemers bij andere bedrijven, al varieert de hoogte van het uurloon per bedrijfstak.

Doorsnee uurloon naar type bedrijf per sector, 2016
 Amerikaanse multinational (euro per uur)Overige multinational (euro per uur)Niet-multinational (euro per uur)
Totaal20,314,412,4
Industrie24,82214,5
Handel20,512,311,5
Informatie en
communicatie
27,422,818,6
Specialistische zakelijke
dienstverlening
26,224,417,7

Werknemers bij Amerikaanse bedrijven krijgen een hoger uurloon, maar maken ook meer (over)uren per baan. Het doorsnee aantal gewerkte uren per jaar bij Amerikaanse bedrijven was in 2016 bijna twee keer zo hoog als bij andere multinationals en ongeveer tweeënhalf keer zo hoog als bij niet-multinationals. Het doorsnee jaarloon van werknemers bij Amerikaanse bedrijven (niet gecorrigeerd voor het aantal gewerkte uren) kwam mede daardoor meer dan 20 duizend euro hoger uit dan bij andere bedrijven.

Ruim de helft van alle vte’s bij Amerikaanse bedrijven viel in de hoogste loonklasse (de 20 procent hoogste uurlonen). Bij de overige multinationals en de niet-multinationals viel respectievelijk 35 procent en 21 procent van de jaarlonen in de hoogste loonklasse. Naast meer loon hadden werknemers bij Amerikaanse bedrijven vaker een contract voor onbepaalde tijd en volgden ze meer scholing.

H631a1a Ke n m e r k e n d i e n s t v er b a n d e n arb e i d s v o o r w a a r d e n per type bedr i j f , 2016 33 800 p/j Mediaan loon51%Hoogbetaald 25%Cont r act bepaalde tijd Mul tinationals V S Ov erige mu l tinationals Nie t - mu l tinationals 3,9 p/wGem. o v eru r en 1 773 p/j 13 200 p/j 35%32%3,4 p/w916 p/j 8 400 p/j 21%38%3,0 p/w697 p/jMediaangewerkte u r en B r on: CBS , CBS/TNO

 

Werknemers bij multinationals vaker psychisch vermoeid

Werknemers bij Amerikaanse- en overige multinationals ervaarden in 2016 het vaakst enkele keren per maand of vaker psychische vermoeidheid door het werk (burn-outklachten). Bij werknemers van niet-multinationals gebeurde dat het minst vaak.

Vooral bij vrouwen blijkt het aandeel met psychische vermoeidheidsklachten door het werk hoger te liggen bij zowel de Amerikaanse als overige multinationals. Zo’n 19 procent van de vrouwelijke werknemers bij Amerikaanse multinationals en 16 procent van de vrouwen die werken bij de overige multinationals rapporteert deze klachten. Dat is meer dan onder vrouwen die bij niet-multinationals werken.

Psychische vermoeidheid door werk (burn-outklachten), 2016
 Man (% minstens enkele keren per maand)Vrouw (% minstens enkele keren per maand)
Amerikaanse multinational14,419
Overige multinational14,915,7
Niet multinational 13,112,7
Bron: CBS, TNO

Werkdruk bij Amerikaanse bedrijven het hoogst

De gerapporteerde werkdruk was het hoogst bij Amerikaanse multinationals. Werknemers van deze bedrijven gaven relatief vaak aan dat ze erg snel, extra hard of heel veel werk moeten doen. Bij niet-multinationals was de werkdruk het laagst.

Gemiddelde werkdruk onder werknemers, 2016
Werkdruk per type bedrijf, 2016Gerapporteerde werkdruk (1=nooit, 4=altijd hoge werkdruk)
Amerikaanse multinational2,5
Overige multinational2,4
Niet-multinational2,3
Bron: CBS, TNO

De gegevens over arbeidsduur, overuren, psychische vermoeidheid door het werk en werkdruk zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, van het CBS en TNO.

Meer weten, ook over de verdere verwevenheid tussen Nederland en de Verenigde Staten? Lees de Internationaliseringsmonitor over de Verenigde Staten.