Motief tweede baan anders bij zelfstandige en werknemer

© Hollandse Hoogte

Erratum:

De tekst in de laatste alinea onder de tussenkop ‘Werkenden in de cultuur, sport en recreatiesector hebben het vaakst een combibaan’ en de bijbehorende figuur ‘Werkenden met twee banen naar bedrijfssector, 2016’ zijn op 28 september aangepast. De percentages waren niet correct berekend. In de figuur is hierdoor de volgorde van de bedrijfstakken gewijzigd.

De originele - foutieve - versie is hier te vinden.

Bijna 600 duizend mensen hadden in 2016 een tweede baan naast hun hoofdbaan. Dat is 7 procent van de werkzame beroepsbevolking. Wie in beide banen werknemer is, heeft vaker een tweede baan om rond te kunnen komen. Wie zowel werknemer als zelfstandige is, combineert banen vooral omwille van persoonlijke ontwikkeling of afwisseling. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS op grond van nieuwe cijfers.

 

Werkenden met tweede baan
 Werkenden met tweede baanWerknemer-werknemerWerknemer-zelfstandige
2006476297179
2007534333201
2008559346213
2009559349210
2010546337209
2011534322212
2012546329217
2013593357236
2014588345243
2015611356255
2016598347251

Het aantal mensen met twee banen bleef daarmee vrij constant in vergelijking met eerdere jaren. Verder terugkijkend zijn de verschillen groter. Zo hadden in 2006 nog minder dan 500 duizend personen twee banen, van wie bijna 60 procent in beide gevallen als werknemer. De groep werknemers-zelfstandigen was met ruim 40 procent wat kleiner. Toch is deze laatste groep in tien jaar naar verhouding harder gegroeid. Bij de groep werknemers-zelfstandigen gaat het hoofdzakelijk om personen die loondienst combineren met werken als zzp’er (91 procent).

Financieel rondkomen belangrijkste motief bij combibaan in loondienst

Het belangrijkste motief voor het combineren van banen verschilt voor de personen die dubbel in loondienst werken en degenen die zowel werknemer als zelfstandige zijn. Die eerste groep gaf het vaakst aan meer uren te maken om financieel rond te kunnen komen. Bij de werknemers-zelfstandigen was de voornaamste overweging dat ze zich op meerdere gebieden konden ontwikkelen en meer afwisseling hadden in werkzaamheden en contracten. De noodzaak om financieel rond te komen werd aanzienlijk minder vaak genoemd.

 

Belangrijkste reden om twee banen te hebben, 2016
 Werknemer-werknemerWerknemer-zelfstandige
De afwisseling in werkzaamheden
of contracten
15,223,9
Meer uren kunnen maken om
financieel rond te kunnen komen
24,912,5
Geld verdienen voor iets extra's20,713
Mezelf kunnen ontwikkelen
op meerdere gebieden
18,723,6
Op de lange termijn aan
het werk kunnen blijven
3,65,7
Om de zekerheid van inkomen
(uit loondienst) te behouden
5,610,7
Anders11,410,7

Fors meer gewerkte uren bij combinatie werknemer-zelfstandige

Personen die twee werknemersbanen combineerden werkten in 2016 gemiddeld 29 uur per week. Dat is iets minder dan werknemers met één baan, die gemiddeld 30 uur per week werkten. Degenen die een baan in loondienst combineerden met een baan als zelfstandige werkten met gemiddeld 38 uur per week fors meer uren dan werknemers, maar ongeveer evenveel als zelfstandigen met een enkele baan.

Gemiddelde arbeidsduur per week, 2016
 Gemiddelde arbeidsduur per week
Werknemer-werknemer29
Werknemer-zelfstandige38
Werknemer met één baan30
Zelfstandige met één baan38

Vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden hebben vaker tweede baan

Vrouwen hadden in 2016 met ruim 8 procent vaker een tweede baan dan mannen, bij wie dat iets meer dan 6 procent was. Ook hadden zij vaker een combibaan als werknemer-werknemer, terwijl het aandeel dat zowel werknemer als zelfstandige was niet verschilde tussen mannen en vrouwen.
Wat betreft leeftijd kan worden geconstateerd dat naar verhouding meer jongeren een tweede baan hadden dan mensen uit de oudere leeftijdsgroepen. Bij de 15- tot 25-jarigen was dit in 2016 ruim 11 procent, bij de 55- tot 65-jarigen bijna 6 procent. Daarbij werkten jongeren met een tweede baan minder vaak als zelfstandige dan degenen uit de oudere leeftijdsgroepen.
Hoogopgeleiden hadden tevens vaker een combibaan dan laag en middelbaar opgeleiden. Hierbij was vooral de groep die een baan in loondienst combineerde met zelfstandig ondernemerschap wat hoger.

Werkenden met tweede baan, 2016
 Werknemer-zelfstandigeWerknemer-werknemer
Geslacht
Man33,1
Vrouw35,3
Leeftijd
15 tot 25 jaar2,39
25 tot 35 jaar3,54,3
35 tot 45 jaar3,22,7
45 tot 55 jaar33,3
55 tot 65 jaar2,82,7
65 tot 75 jaar2,12,7
Leeftijd
Laag 1,54,1
Middelbaar2,64,4
Hoog4,43,9

Werkenden in de cultuur, sport en recreatiesector hebben het vaakst een combibaan

Personen die werken in de cultuur-, sport- en recreatiesector hadden in 2016 naar verhouding het vaakst een tweede baan (ruim 14 procent). Daarna komen personen die werken in de onderwijssector (ruim 10 procent) en de verhuur- en overige zakelijke dienstensector (10 procent). In de bouw (3 procent) en de financiële dienstverlening (bijna 4 procent) werkten de minste mensen met twee banen.

Werkenden met twee banen naar bedrijfssector, 2016
 Percentage werkenden met tweede baan
Cultuur, sport en recreatie14,3
Onderwijs10,4
Verhuur en overige zakelijke diensten10,1
Gezondheids- en welzijnszorg9,1
Horeca8,7
Overige dienstverlening7,5
Landbouw, bosbouw en visserij7,5
Delfstoffenwinning6,9
Openbaar bestuur 6,6
Vervoer en opslag6,4
Informatie en communicatie5,9
Handel5,7
Zakelijke dienstverlening5,4
Verhuur en handel in onroerend goed4,8
Waterbedrijven en afvalbeheer4
Industrie3,9
Energievoorziening3,7
Financiële dienstverlening3,6
Bouwnijverheid2,9

De gegevens in dit bericht over de belangrijkste reden om twee banen te hebben zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO. De overige gegevens zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking van het CBS.