Werkloosheid opnieuw gedaald

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog. In december waren 588 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden licht toe met gemiddeld 3 duizend per maand. Dit meldt CBS.

UWV: Meer WW-uitkeringen, maar gemiddeld over het jaar een daling

December 2015 telde 446 duizend WW-uitkeringen, 1,1 procent meer dan december 2014. Vooral vanuit grootwinkelbedrijven, horeca en onderwijs nam het aantal uitkeringen in december 2015 vergeleken met een jaar geleden toe. Daarnaast is sprake van een administratief effect als gevolg van de Wet werk en Zekerheid. Een sterke daling was er voor de bouwbedrijven. 

Gemiddeld kwam het aantal WW-uitkeringen in 2015 per maand uit op 430 duizend, dat is 1,8 procent minder dan het gemiddelde in 2014.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Werkloosheid in 2015 sterkst gedaald onder 25- tot-45-jarigen

In december 2014 was 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos tegen 6,6 procent in december 2015. Het werkloosheidspercentage daalde het sterkst onder 25- tot 45-jarigen. In december 2014 was 6,0 procent van de beroepsbevolking van 25 tot 45 jaar nog werkloos. Gedurende het jaar is dit percentage afgenomen tot 5,1 procent. Onder 45-plussers daalde de werkloosheid in het afgelopen jaar het minst, van 6,7 naar 6,4 procent.

Jeugdwerkloosheid afgenomen

De jeugdwerkloosheid nam in het eerste kwartaal van 2015 relatief sterk af van 11,8 tot 10,8 procent in maart, het laagste werkloosheidspercentage in de afgelopen vier jaar. Daarna nam de werkloosheid onder jongeren weer wat toe. In de laatste drie maanden daalde het aantal werklozen echter weer met gemiddeld 2 duizend per maand. In december kwam de werkloosheid onder jongeren daarmee uit op 11,2 procent.

Werkloosheidspercentage (seizoensgecorrigeerd)

Aantal werkenden licht toegenomen

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In december had 65,4 procent van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Het aantal werkenden nam in de eerste helft van 2015 toe met ruim 40 duizend personen. Daarna bleef het aantal werkenden vrijwel gelijk om in de laatste drie maanden nog eens met 10 duizend toe te nemen.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

UWV: Minder nieuwe uitkeringen in 2015

UWV verstrekte in 2015 583 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 3,5 procent minder dan in 2014. De meeste sectoren vertonen een afname van het aantal nieuwe uitkeringen. De daling was het sterkst vanuit de bouwbedrijven (-25,2 procent). Een toename was er vanuit de sectoren vervoer en opslag, grootwinkelbedrijf en zorg en welzijn. Ook voor 55-plussers nam het aantal nieuwe uitkeringen toe.

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn.
Voor het maken van de maandcijfers over de beroepsbevolking maakt CBS gebruik van modelmatige schattingen. Om de marges op de maand-op-maandmutaties te verkleinen werd het aantal WW-uitkeringen als hulpinformatie in het model voor de werkloosheid meegenomen. Door de hierboven genoemde administratieve effecten van de Wet werk en zekerheid is het aantal WW-uitkeringen hiervoor niet meer bruikbaar. Met terugwerkende kracht zijn de WW-gegevens per november 2015 niet meer gebruikt. De cijfers over november zijn daarom bijgesteld.