Uitgaven voor milieubescherming

© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

De uitgaven voor de bescherming van het milieu als percentage van het bbp zijn sinds 2000 iets gestegen. Dat wijst erop wijst dat er relatief meer financiële middelen zijn ingezet voor de bescherming van het milieu. Ook in 2015 lag het aandeel milieu-uitgaven iets hoger dan in de jaren daarvoor.

Uitgaven milieubescherming
 Uitgaven milieubescherming (% van bbp)
20002,3
20012,2
20022,3
20032,4
20042,4
20052,3
20062,3
20072,3
20082,5
20092,6
20102,5
20112,5
20122,4
20132,3
20142,4
20152,4

De nationale milieu-uitgaven omvatten alle uitgaven voor milieubeschermingsdoeleinden. Het gaat dan om het intermediair verbruik, de investeringen door bedrijven, en het finaal verbruik door huishoudens en overheid. Uitgaven voor natuur en landschapsbeheer vallen ook onder de nationale milieu-uitgaven. Uitgaven voor hernieuwbare energie en energiebesparing vallen niet onder milieubescherming.

Kader

Milieu-uitgaven zijn een belangrijke factor bij het realiseren van een groenere economie. Investeren in schonere technologieën maakt productieprocessen minder schadelijk voor het milieu. Bovendien kan de productie van milieutechnologieën door gespecialiseerde producenten bijdragen aan economische groei. De Nederlandse overheid neemt samen met de private sector allerlei maatregelen voor de bescherming van het milieu. Dit leidt tot kosten voor industrieën, huishoudens en de overheid zelf. Milieukosten omvatten uitgaven die als doel hebben de verbetering van de milieukwaliteit van lucht, water (inclusief afvalwater), bodem en grondwater, afval en geluidsoverlast.

Analyse

Tussen 2000 en 2015 zijn de nationale milieu-uitgaven gestegen van 10 miljard euro naar 16,6 miljard euro. Van deze 16,6 miljard euro is 5 miljard euro besteed milieu-investeringen, de overige uitgaven zijn voor milieudiensten. De meeste uitgaven zijn gerelateerd aan de zuivering van afvalwater (34 procent) en afvalbeheer (32 procent), gevolgd door natuurbeheer (8 procent) en luchtvervuiling (7 procent). Sinds 2000 zijn met name de uitgaven voor preventie van luchtverontreiniging en watervervuiling sterk gestegen. Uitgaven voor bodemverontreiniging en geluidsoverlast zijn juist gedaald. Huishoudens betaalden in 2015 1,4 miljard euro voor afvalinzameling en 2,1 miljard euro voor riolering en afvalwaterzuivering.