Werkgelegenheid in de milieusector

De werkgelegenheid in de milieusector ten opzichte van de totale Nederlandse werkgelegenheid is gestegen van 1,8 procent in 2001 tot 2,0 procent in 2015. De milieusector is daarmee belangrijker geworden voor de Nederlandse economie. In absolute termen steeg de werkgelegenheid in de milieusector van 123 duizend vte (aantal banen gemeten in voltijdsequivalenten) in 2001 tot 140 duizend vte in 2015, een stijging van bijna 14 procent. Na 2013 is de bijdrage van de milieusector aan de totale werkgelegenheid niet verder toegenomen.

Werkgelegenheid milieusector
 Werkgelegenheid milieusector (% van totale werkgelegenheid)
20011,8
20021,8
20031,9
20041,8
20051,8
20061,8
20071,8
20081,8
20091,9
20101,9
20112
20121,9
20132
20142
20152

De milieusector bestaat uit bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade, grondstofuitputting en verslechtering van de kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen. Werkgelegenheid wordt gemeten in voltijdsequivalenten (vte).

Kader

Meer aandacht voor het milieu resulteert niet enkel in hogere financiële lasten als gevolg van hogere milieukosten, het biedt ook economische kansen. Met zijn bijdrage aan innovatie en werkgelegenheid is de milieusector een belangrijk facet voor het creëren van een groene economie. De milieusector heeft zowel aandacht voor de vergroening van conventionele economische activiteiten als voor de groei van groene of milieu-gerelateerde sectoren. De milieusector omvat onder andere activiteiten gericht op milieubescherming en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Analyse

Het groeiende aandeel van de milieusector in de totale werkgelegenheid (en het bbp) wijst op een transitie naar een economie die meer gericht is op de productie van goederen en diensten die de druk op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen wereldwijd verminderen. De werkgelegenheidsgroei in de milieusector is voornamelijk het gevolg van meer activiteiten gericht op grondstofbeheer; de werkgelegenheid is hier met 37 procent gestegen sinds 2001. Met name de werkgelegenheidsgroei in de duurzame energiesector droeg hieraan bij. De duurzame energiesector omvat de productie van energiesystemen, isolatie-activiteiten (door de bouw) en de productie van hernieuwbare energie. Aan de andere kant is de werkgelegenheid in milieubeschermingsactiviteiten juist gedaald tot onder het niveau van 2001, na een piek in 2009. Dit komt vooral door een daling in de werkgelegenheid van overheidsactiviteiten.

Van de verschillende soorten activiteiten die vaak over bedrijfstakken verspreid zijn, vindt de meeste werkgelegenheid plaats in de duurzame energiesector (34 procent van het totaal), in de milieudienstverlening door de overheid (22 procent van het totaal) en in de particuliere milieudienstverlening (16 procent van het totaal). Overige activiteiten als biologische landbouw, milieukeuring en –controle, en onderwijs gericht op het milieu hebben de laatste jaren in toenemende mate bijgedragen aan de werkgelegenheid in de milieusector.