Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden

2. Data en methode

De cijfers in dit artikel komen uit de Gezondheidsenquête. Dit is een continu doorlopende enquête die gedurende het hele jaar wordt afgenomen bij de bevolking in particuliere huishoudens. Respondenten kunnen via internet deelnemen aan het onderzoek of worden aan huis bezocht voor een interview (CBS, 2022).

Vraagstellingen

In de Gezondheidsenquête wordt respondenten gevraagd naar diverse onderwerpen met betrekking tot gezondheid, zorggebruik en leefstijl. Naast de standaardvragen over zorggebruik zijn in de maanden augustus tot en met december 2020 extra vragen gesteld over de ervaren invloed van de coronacrisis op zorggebruik. Deze vragen zijn beantwoord door 2 900 respondenten van 12 jaar en ouder. De vragen waarop de in dit artikel gepresenteerde uitkomsten gebaseerd zijn, staan in Bijlage 1.

Zorguitstel en zorgmijding

Zorguitstel betreft hier het niet doorgaan of uitstellen van geplande medische afspraken of behandelingen als gevolg van de coronamaatregelen, of het vervangen daarvan door een telefonische afspraak. Het gaat bijvoorbeeld om afspraken bij de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, specialist, de thuiszorg, de psycholoog, of behandelingen in het ziekenhuis. De afspraken hebben geen doorgang gevonden, bijvoorbeeld door sluiting of het afschalen van de betreffende zorg als gevolg van de coronamaatregelen. De cijfers over zorguitstel zijn in dit artikel gebaseerd op eigen opgave door respondenten in de Gezondheidsenquête.

Er is sprake van zorgmijding als mensen die aangeven zorg nodig te hebben, geen contact zoeken met een zorgverlener door de coronamaatregelen. Er zijn verschillende redenen voor mensen om zorg te mijden, zoals angst om corona op te lopen of de zorg te overbelasten. Zorg die direct verband houdt met het coronavirus valt niet onder de definitie van zorgmijding. De cijfers over zorguitstel zijn in dit artikel gebaseerd op eigen opgave door respondenten in de Gezondheidsenquête.

Achtergrondkenmerken

De data in dit onderzoek is uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, waarbij voor leeftijd vier groepen zijn onderscheiden: 12 tot 20 jaar, 20 tot 40 jaar, 40 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder.
Alle cijfers inclusief de betrouwbaarheidsintervallen zijn terug te vinden in Bijlage 2. In dit artikel zijn alleen de kerncijfers opgenomen. Als verschillen worden benoemd, is er een significant verschil (p < 0,05).