De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis

Bijlage: data en methode

Het CBS publiceert kwartaalcijfers over de beroepsbevolking die beginnen vanaf 2003. Deze zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). Bovendien worden er op basis van de EBB stroomcijfers per kwartaal gepubliceerd. De EBB is een panel met steeds wisselende deelnemers waarin respondenten om de drie maanden worden benaderd, voor maximaal vijf keer. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld de stromen in en uit werk worden bepaald. Deze stromen worden ook verbijzonderd naar achtergrondkenmerken, mits de steekproefaantallen hiervan groot genoeg zijn. De gegevens over de uitbetalingen aan werkgevers op basis van de NOW worden bijgehouden door het UWV. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de Enquête beroepsbevolking (EBB). Het gaat om maandelijkse gegevens van de eerste aanvraagperiode (NOW1) die van het UWV zijn ontvangen. Deze gegevens zijn gekoppeld met behulp van de Polisadministratie. De Polisadministratie is de gezamenlijke basisregistratie van de Belastingdienst, het UWV en het CBS. Door de koppeling is het mogelijk de kenmerken van werknemersbanen te onderzoeken waarvoor door bedrijven NOW is aangevraagd en door het UWV is uitgekeerd. Hierover heeft het CBS eerder bericht  en geconstateerd dat de bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW1-uitkering ontvingen, in februari 2,6 miljoen werknemersbanen telden. In totaal waren er in die maand 8,5 miljoen werknemersbanen. Daarbij kenden de bedrijfstakken horeca (85 procent) en cultuur, sport en recreatie (76 procent) verhoudingsgewijs de meeste werknemersbanen die waren betrokken bij een NOW-uitkering.

Vervolgens zijn deze gegevens weer gekoppeld aan de Enquête beroepsbevolking (EBB). Dit verschilt van de Polisadministratie: waar de Polisadministratie gaat over het aantal banen van werknemers in Nederland, meet de EBB het aantal mensen (of werknemers) met betaald werk. Op deze manier kunnen ook de beroepen waarin mensen werkzaam zijn in relatie tot de NOW-regeling worden bekeken. Doordat na koppeling de NOW1-gegevens met de EBB-gewichten worden opgehoogd, wijken de aantallen wat af van de hier eerder genoemde publicatie. Daarom worden over deze beroepen alleen percentages vermeld en geen aantallen. Overigens bevat de EBB naast informatie over beroepen ook informatie over bedrijfstakken. Op basis van de EBB komt net als bij de Polisadministratie naar voren dat 30,5 procent van de werknemers werkzaam is bij een bedrijf dat in het tweede kwartaal van 2020 een NOW1-uitkering heeft ontvangen, waarbij dit het vaakst voorkwam in de bedrijfstakken horeca (85 procent) en cultuur, sport en recreatie (77 procent). Dit is dus vrijwel gelijk aan de eerder gepubliceerde percentages over werknemersbanen.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt uitgevoerd door gemeenten en voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze gegevens komen beschikbaar via de gemeentelijke bijstandsregistraties die voorhanden zijn op het CBS. Hierover wordt maandelijks gepubliceerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook deze gegevens zijn gekoppeld aan de EBB. Hierbij is van zelfstandigen in het tweede kwartaal van 2020 bepaald of ze op enig moment gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling in de periode april tot en met juni. Ook hierbij kan na koppeling met de EBB het beroep worden bekeken van deze zelfstandigen. Doordat na koppeling de Tozo-gegevens met de EBB-gewichten worden opgehoogd, wijken de aantallen wat af van de hierboven genoemde publicatie. Daarom worden hier - net als bij de cijfers over de NOW - verder geen aantallen genoemd, maar alleen percentages.