Bevolkingsprognose 2020-2070:

1. Inleiding

De bevolkingsprognose beoogt de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking in Nederland te beschrijven. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarbij op onderzoek gebaseerde veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie als basis dienen. De prognosecijfers zijn met onzekerheden omgeven. Zo kan het aantal migranten van jaar op jaar sterk fluctueren. Ook is niet zeker of de stijging van de levensverwachting in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen met twee kinderen blijven houden.

Sinds begin 2020 heeft de corona-epidemie een grote invloed op de Nederlandse samenleving. Ook de bevolkingsontwikkeling wordt erdoor geraakt: meer mensen overleden en minder mensen migreerden. Dit laatste vanwege economische veranderingen, reisrestricties en onzekerheden. Bij het opstellen van de prognose is duidelijk dat de effecten van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) op de bevolkingsontwikkeling nog niet voorbij zijn. Er is daardoor nog veel onzeker over hoe groot deze effecten in de nabije toekomst zullen zijn. Ook is onbekend of op de lange termijn effecten te verwachten zijn.

Dit artikel beschrijft de uitkomsten en veronderstellingen van de Bevolkingsprognose 2020–2070, die in december 2020 is gepubliceerd. Het gaat om een nieuwe prognose voor de bevolking naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. Ten opzichte van de vorige prognose is de prognosehorizon verschoven van 2060 naar 2070; tevens is de indeling naar migratieachtergrond uitgebreid. In december 2017 werd de Bevolkingsprognose 2017–2060 (Stoeldraijer, Van Duin en Huisman, 2017a) gepubliceerd en in december 2019 de Kernprognose 2019–2060 (Van Duin, Stoeldraijer en Huisman, 2019). De laatste is een update van de Bevolkingsprognose 2017–2060 waarbij de bevolking niet naar migratieachtergrond is onderscheiden.

In paragraaf 2 worden de belangrijkste uitkomsten van de Bevolkingsprognose 2020–2070 beschreven. Paragraaf 3 beschrijft de grootste veranderingen van de huidige prognose ten opzichte van de vorige prognoses. In paragraaf 4 worden de veronderstellingen voor sterfte, geboorte en migratie beschreven die ten grondslag liggen aan de Bevolkingsprognose 2020–2070. Paragraaf 5 gaat in meer detail in op de uitkomsten van de prognose en paragraaf 6 bevat de conclusie.