Bevolkingsprognose 2020-2070:

2. Belangrijkste uitkomsten

In maart 2016 passeerde het inwonertal van Nederland de 17 miljoen. De grens van 18 miljoen inwoners wordt volgens de huidige inzichten in 2026 gepasseerd. In 2038 zal de grens van 19 miljoen worden gepasseerd; in 2063 telt Nederland naar verwachting 20 miljoen inwoners.

De komende jaren groeit de bevolking naar verwachting minder snel dan eerder gedacht. Dit heeft te maken met veranderingen die wereldwijd hebben plaatsgevonden door de corona-epidemie. Het nieuwe coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, kan tot de dood leiden, waardoor meer mensen zullen overlijden. Door de corona-epidemie is het leven onzekerder geworden. Het krijgen van kinderen wordt mede hierdoor naar verwachting uitgesteld. Daarnaast zullen reisrestricties en economische krimp naar alle waarschijnlijkheid ook in de nabije toekomst nog tot minder migratie leiden.

0201


De bevolking groeit al een aantal jaren relatief snel. Tussen 2013 en 2016 verdubbelde het aantal inwoners dat er jaarlijks bij kwam van 49 duizend tot 103 duizend. In 2019 volgde een verdere stijging en kwamen er 125 duizend inwoners bij. De groei kwam grotendeels doordat meer mensen naar Nederland immigreerden. Tussen 2013 en 2016 leverde de asielmigratie hieraan een belangrijke bijdrage, maar ook de immigratie uit andere Europese landen en de immigratie van mensen met een Nederlandse achtergrond nam toe. Vanaf 2016 daalde het aantal asielmigranten dat naar Nederland kwam, maar het totale aantal immigranten bleef toenemen. In 2018 immigreerden 244 duizend mensen, in 2019 zelfs 269 duizend. Tegelijkertijd nam ook de emigratie toe, maar minder sterk. In 2019 emigreerden 161 duizend mensen. Het aantal levend geboren kinderen bleef in de periode na 2013 op een relatief laag niveau; jaarlijks werden bijna 170 duizend kinderen geboren. Het aantal overledenen nam licht toe, van zo’n 140 duizend tot 152 duizend. De bijdrage van het geboorteoverschot aan de totale bevolkingsgroei nam daardoor af.

Als gevolg van de corona-epidemie daalde in 2020 de immigratie. Het totale aantal immigranten wordt voor 2020 geraamd op 211 duizend, 22 procent minder dan in 2019. Ook de emigratie nam af, maar minder sterk. Deze wordt geraamd op 152 duizend (6 procent minder dan in 2019). Het aantal mensen dat overleed kwam relatief hoog uit en wordt geraamd op 164 duizend (8 procent meer dan in 2019). Het aantal kinderen dat wordt geboren in 2020 wordt geraamd op 168 duizend (1 procent minder dan in 2019). De totale bevolkingsgroei wordt geraamd op 63 duizend en komt de helft lager uit dan in 2019.

De verwachting is dat de bevolking ook in de toekomst blijft groeien doordat gemiddeld meer mensen immigreren dan emigreren. Immigratie en emigratie zullen naar verwachting na 2020 weer gaan toenemen. Het aantal kinderen dat de komende jaren geboren zal worden, ligt naar verwachting hoger dan het aantal mensen dat zal overlijden. Hierdoor groeit de bevolking ook. Doordat het aantal overledenen jaarlijks toeneemt, ligt vanaf 2040 het aantal overledenen hoger dan het aantal kinderen dat geboren wordt. Na 2055 daalt het jaarlijks aantal overledenen. Vanaf 2061 worden weer meer kinderen geboren dan dat er mensen overlijden.

0202