Covid-vaccinatiestatus en sterfte

1. Inleiding

In het rapport Oversterfte en doodsoorzaken in 2020 tot en met 2022 zijn de resultaten van een onderzoek beschreven dat er op gericht is om inzicht te krijgen in factoren die mogelijk bijdragen aan een hoger aantal sterfgevallen dan verwacht in deze periode.

In deze aanvullende toelichting wordt verwezen naar een ondersteunende analyse uit dit rapport waarbij een andere definitie van vaccinatiestatus wordt gehanteerd dan in de rest van het rapport (zie paragraaf 2.5.2). Bij deze alternatieve definitie is enerzijds het criterium van een wachttijd van twee of vier weken na vaccinatie buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat personen direct na afronding van de basisserie van vaccinaties als volledig gevaccineerd worden meegeteld, zonder een tussenliggende periode van twee of vier weken. Anderzijds is gekeken naar sterfte direct na het verkrijgen van een vaccinatie tegen COVID-19, dus zonder de basisserie afgerond te hebben. De resultaten van deze analyses worden in deze publicatie verder uitgewerkt.