Evaluatie armoederegelingen Den Haag

Bijlage A: Kenmerken die mogelijk van invloed zijn op de kans op de regeling

Tabel A.1 geeft per regeling de achtergrondkenmerken weer waarop in overleg met de expertgroep de enkelvoudige regressies zijn uitgevoerd.

A.1 Achtergrondkenmerken
KenmerkenOoievaarspasIndividuele inkomenstoeslagKindpakket Leergeld
LeeftijdXXX
OpleidingsniveauXX
Opleidingsniveau moeder en vaderX
StartkwalificatieXX
VerblijfsduurXXX
DetentieXX
StadsdeelXXX
Eigendom woning XX
Type huishoudenXXX
Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomenXXX
Langdurig laag inkomenXX
Vermogen in huishoudenXXX
Voornaamste inkomensbron van het huishoudenXXX
Gebruik van andere gemeentelijke regelingen in het
huishouden (ooievaarspas, individuele inkomenstoeslag,
bijzondere bijstand en kwijtschelding belasting) XXX
Gedeclareerde zorgkosten voor GGZ XX
Gedeclareerde zorgkosten voor GGZ in het huishoudenX
Zorgkosten t.o.v. verplichte eigen risico zorgverzekeringXX
Zorgkosten t.o.v. verplichte eigen risico zorgverzekering in
het huishoudenX
Gebruik toeslagen in het huishouden (zorgtoeslag, huurtoeslag,
kinderbijslag, kinderopvangtoeslag)XXX
Bijstand in het huishoudenX
WW in het huishoudenX
WSNP-traject in het huishoudenX
Bron: CBS.