De Nederlandse economie in 2020

1. Inleiding

In dit artikel wordt de economische ontwikkeling van Nederland in 2020 beschreven op basis van de uitkomsten van de nationale rekeningen. Dit is het officiële boekhoudkundig systeem waarmee de huishouding van Nederland wordt berekend en gepubliceerd door het CBS. Waar nodig wordt deze informatie aangevuld met cijfers uit andere CBS-bronnen. Op deze manier ontstaat een compleet en samenhangend macro-economisch beeld van Nederland in 2020.

Allereerst zal de ontwikkeling van de Nederlandse economie in 2020 in grote lijnen worden geschetst aan de hand van het bbp. Vervolgens wordt deze ontwikkeling afgezet tegen ontwikkelingen in eerdere jaren en in paragraaf 3 ook tegen die van verschillende buitenlandse economieën. In paragraaf 4 wordt vervolgens dieper ingegaan op de bestedingscategorieën, in het bijzonder op de particuliere consumptie.

Daarna wordt in paragraaf 5 ingezoomd op de ontwikkeling van het bedrijfsleven aan de hand van de toegevoegde waarde, winsten en faillissementen. Vervolgens wordt kort de arbeidsmarkt behandeld. De ontwikkeling van de cao-lonen, de inflatie en de woningmarkt komt aan bod in paragraaf 7. Het artikel wordt afgesloten met het huidige conjunctuurbeeld en een doorkijkje naar het lopende jaar op basis van maandindicatoren en vertrouwensindicatoren van consumenten en producenten.