Interlandelijke adoptie in Nederland

6. De zoektocht per adoptieland

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de zoektocht van geadopteerde volwassenen naar meer informatie over hun adoptie en achtergrond. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze zoektocht. Meer specifiek wordt per adoptieland in kaart gebracht hoe personen tegen hun eigen adoptie aankijken (paragraaf 6.1). Verder wordt bekeken of het voor de zoektocht uitmaakt uit welk land personen geadopteerd zijn. Heeft het adoptieland invloed op de mate waarin personen op zoek zijn gegaan (paragraaf 6.2) en wat het resultaat van deze zoektocht was (paragraaf 6.3 en 6.4)?

6.1 Adoptielanden

Zoals in de inleiding aangegeven hebben 3 454 geadopteerde personen aan dit onderzoek meegedaan. Deze zijn uit verschillende landen geadopteerd. De Commissie heeft de opdracht gekregen om in ieder geval onderzoek te doen naar Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka. Daarom wordt in dit hoofdstuk in meer detail gekeken hoe personen uit deze landen tegen hun adoptie aankijken, of zij al dan niet op zoek zijn gegaan naar meer informatie over hun adoptie en wat het resultaat van deze zoektocht was. Naast deze landen zijn China, India en Zuid-Korea landen waar veel geadopteerde personen vandaan kwamen (relatief veel personen uit deze landen hebben meegewerkt aan dit onderzoek).26) Daarom worden ook deze landen apart onderzocht in dit rapport. In Tabel 6.1.1 staat weergegeven hoeveel personen uit deze adoptielanden exact meegewerkt hebben aan het onderzoek.

6.1.1 Respondenten per adoptieland
Aantal respondenten
Zuid-Korea555
Colombia551
Sri Lanka470
Indonesië443
India 402
China 276
Brazilië 147
Bangladesh 61

6.2 Houding ten aanzien van eigen adoptie per adoptieland

Als eerste wordt in kaart gebracht of het uitmaakt uit welk land personen zijn geadopteerd wat betreft hoe zij tegen hun eigen adoptie aankijken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het item ‘Ik ben blij dat ik geadopteerd ben’. Voor deze analyses staat een lage score voor helemaal oneens met de stelling (1) en een hoge score voor helemaal eens (5). In figuur 6.2.1 staat de gemiddelde score op deze stelling per adoptieland weergegeven. Er zijn kleine verschillen zichtbaar tussen de adoptielanden in de mate waarin personen blij zijn dat zij geadopteerd zijn. Voor alle landen geldt dat personen gemiddeld genomen aangeven blij te zijn dat ze geadopteerd zijn. Personen die uit China (4,29) en India (4,19) geadopteerd zijn geven gemiddeld genomen het vaakst aan blij te zijn met hun adoptie. Personen uit Bangladesh (3,67) en Zuid-Korea (3,70) geven het minst vaak aan blij te zijn met hun adoptie.

6.2.1 'Ik ben blij dat ik geadopteerd ben' uitgesplitst naar landcode
Ik ben blij dat ik geaopteerd bengeadopteerd (gemiddelde)
Colombia4,0
Brazilie4,0
China4,3
Indonesie4,0
Zuid-Korea3,7
Sri lanka4,1
India4,2
Bangladesh3,7

6.3 Ondernemen zoektocht per adoptieland

De volgende vraag is of op zoek zijn gegaan naar meer informatie over hun adoptie en achtergrond afhankelijk is van het land waaruit men geadopteerd is. Zoals in het vorige hoofdstuk staat beschreven, gaf van alle geadopteerde volwassenen gemiddeld ongeveer de helft aan wel op zoek te zijn geweest naar meer informatie en de andere helft gaf aan niet op zoek te zijn geweest naar meer informatie over de adoptie. In figuur 6.3.1 staat weergegeven of het wel of niet op zoek zijn geweest samenhangt met uit welk land men geadopteerd is. Het figuur toont dat vooral personen die uit China geadopteerd zijn aangeven niet zelf op zoek te zijn gegaan naar meer informatie over hun achtergrond. Waar uit andere landen ongeveer de helft aangeeft op zoek te zijn geweest, is dit uit China ongeveer een kwart. Personen die uit China geadopteerd zijn geven dus beduidend minder vaak aan op zoek te zijn geweest naar meer informatie over hun adoptie en achtergrond dan personen die uit andere landen geadopteerd zijn.

6.3.1 Percentage dat zelf op zoek is gegaan naar meer informatie over zijn/haar achtergrond, uitgesplitst naar geboorteland
Bent u zelf op zoek gegaan naar meer informatie over uw achtergrond?geadopteerd (%)
Colombia56,3
Brazilie54,4
China26,0
Indonesie54,2
Zuid-Korea51,6
Sri lanka55,8
India47,9
Bangladesh52,4
 

6.4 Resultaat zoektocht per adoptieland

Ook indien gekeken wordt naar het resultaat van de zoektocht springen personen die uit China geadopteerd zijn eruit. Gemiddeld genomen geeft ongeveer 1 op de 5 geadopteerde volwassenen aan alle informatie gevonden te hebben en ongeveer evenveel personen geven aan nog niets gevonden te hebben (figuur 6.4.1 en 6.4.2). Personen die uit China geadopteerd zijn geven minder vaak aan alle informatie gevonden te hebben die zij zochten (8%) en vaker aan nog niets gevonden te hebben (bijna de helft). Naast China valt ook Bangladesh op indien gekeken wordt naar het resultaat van de zoektocht. In vergelijking met de andere adoptielanden geven personen die uit Bangladesh geadopteerd zijn ook relatief weinig aan dat zij alle informatie gevonden hebben die zij zochten (net als bij China is dit 8%).

6.4.1 Percentage dat aangeeft alle informatie te hebben gevonden die men zocht, uitgesplitst naar geboorteland
-> Ik heb alle informatie gevonden die ik zochtGeadopteerd (%)
Colombia23,2
Brazilie21,0
China8,2
Indonesie18,6
Zuid-Korea14,6
Sri lanka23,0
India15,1
Bangladesh8,0

6.4.2 Percentage dat aangeeft nog niets te hebben gevonden aan informatie, uitgesplitst naar geboorteland
-> Ik heb nog niets gevondengeadopteerd (%)
Colombia17,9
Brazilie18,4
China47,5
Indonesie23,6
Zuid-Korea14,5
Sri lanka14,1
India24,7
Bangladesh30,5


Zoals in het vorige hoofdstuk te lezen is, geven relatief weinig personen aan tijdens hun zoektocht te zijn tegengewerkt door instellingen in Nederland of door instellingen uit het geboorteland. In de figuren 6.4.3 en 6.4.4 staat per adoptieland aangegeven in hoeverre personen tijdens hun zoektocht tegengewerkt zijn door instellingen in Nederland of door instellingen in hun geboorteland. Personen die geadopteerd zijn uit Bangladesh en India geven relatief vaak aan dat zij tijdens hun zoektocht zijn tegengewerkt door instellingen in Nederland. Verder geeft één op de vijf personen die uit India geadopteerd zijn aan te zijn tegengewerkt door instellingen uit het geboorteland. Ook voor personen die uit Bangladesh en Zuid-Korea geadopteerd zijn, ligt dit percentage relatief hoog (rond de 10%).

6.4.3 Percentage dat aangeeft tegengewerkt te zijn in zijn/haar zoektocht door instellingen in Nederland, uitgesplitst naar geboorteland
-> Ik ben tegengewerkt bij mijn zoektocht door instellingen in Nederlandgeadopteerd (%)
Colombia3,2
Brazilie3,1
China0,0
Indonesie0,9
Zuid-Korea2,2
Sri lanka3,3
India10,2
Bangladesh20,7

6.4.4 Percentage dat aangeeft tegengewerkt te zijn in zijn/haar zoektocht door instellingen in zijn/haar geboorteland, uitgesplitst naar geboorteland
-> Ik ben tegengewerkt bij mijn zoektocht door instellingen in mijn geboortelandgeadopteerd (%)
Colombia3,6
Brazilie3,5
China2,7
Indonesie2,3
Zuid-Korea10,9
Sri lanka4,4
India20,0
Bangladesh9,8

6.5 Onjuiste informatie per adoptieland

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat er regelmatig onjuiste informatie naar boven kwam tijdens de zoektocht. In deze paragraaf wordt weergegeven of er verschillen zijn tussen de adoptielanden wat betreft de mate waarin foute documenten naar boven komen tijdens de zoektocht. In figuur 6.5.1 is te zien dat relatief weinig personen die uit Bangladesh of China zijn geadopteerd (en op zoek zijn geweest) aangeven dat alle informatie die zij gevonden hebben juist is (respectievelijk 3 en 15%). Bij personen die geadopteerd zijn uit Colombia of Brazilië is dit percentage relatief hoog. Meer dan een derde van de personen die uit Colombia zijn geadopteerd geeft aan dat zij tijdens hun zoektocht niet gestuit zijn op onjuiste informatie en voor Brazilië is dit meer dan 40%. Dit is vaker dan bij personen die uit de andere landen geadopteerd zijn.

6.5.1 Percentage dat aangeeft dat alle informatie klopt die hij/zij gevonden of ontvangen heeft tijdens de zoektocht, uitgesplitst naar geboorteland
-> Nee, alles kloptgeadopteerd (%)
Colombia34,0
Brazilie43,7
China14,6
Indonesie24,4
Zuid-Korea23,9
Sri lanka29,3
India27,1
Bangladesh3,4

Indien per adoptieland gekeken wordt welke onjuiste informatie personen tegen zijn gekomen tijdens hun zoektocht zijn de verschillen tussen landen vrij groot.27) Figuur 6.5.2 laat zien dat vooral personen die uit Bangladesh zijn geadopteerd relatief vaak aangeven dat verschillende documenten en informatie die zij tegen zijn gekomen tijdens hun zoektocht onjuist bleken te zijn. Zo geeft meer dan 30% van de personen die geadopteerd zijn uit Bangladesh dat het afstandsbewijs onjuist bleek te zijn. Ook de naam van de biologische ouders blijkt bij 1 op de 3 personen die geadopteerd is uit Bangladesh en op zoek is gegaan niet te kloppen. Ook bij Sri Lanka blijken documenten die gevonden zijn tijdens de zoektocht relatief vaak niet te kloppen. Zo geeft ongeveer 1 op de 5 personen, die uit Sri Lanka geadopteerd is en op zoek is gegaan naar meer informatie, aan dat de geboorteakte niet juist blijkt te zijn. Ook de naam van de biologische ouder en het adres van de biologische ouders blijken relatief vaak onjuist. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het onderzoek gevraagd is aan alle personen die op zoek zijn gegaan naar meer informatie over hun adoptie en achtergrond of zij foutieve informatie of documenten tegen zijn gekomen in hun zoektocht. Des te vaker documenten zijn opgespoord, des te groter is in het algemeen de kans dat informatie niet blijkt te kloppen. Met andere woorden, bovenstaande cijfers tonen niet per se aan dat documenten uit Bangladesh en Sri Lanka vaker onjuist zijn (mogelijk zijn deze simpelweg vaker gevonden tijdens de zoektocht). Dit kan ook een reden zijn dat personen die uit China geadopteerd zijn relatief niet vaak aangeven foutieve informatie tegen te zijn gekomen. Zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven, hebben personen uit China überhaupt minder vaak informatie over de adoptie gevonden.

6.5.2 Welke onjuiste informatie, uitgesplitst naar adoptieland, zijn personen tegengekomen?
Foute documenten uitgesplitst naar adoptielandColombia (%)Brazilië (%)China (%)Indonesië (%)Zuid-Korea (%)Sri Lanka (%)India (%)Bangladesh (%)
Afstandsbewijs7,49,54,111,24,610,34,530,5
Geboorteakte14,015,35,013,411,320,84,212,6
Paspoort van geboorteland3,10,60,01,62,69,22,519,0
Rechtbankdocumenten geboorteland4,96,52,26,81,612,82,321,3
Naam biologische moeder/vader7,38,10,011,712,722,94,130,5
Adres biologische moeder/vader1,96,10,012,05,417,41,217,8
Naam kindertehuis of ziekenhuis waar u bent geboren2,11,72,24,23,811,87,28,0

Samenvattend blijken er dus verschillen te zijn tussen adoptielanden indien de zoektocht van geadopteerden naar meer informatie over de adoptie en de achtergrond in meer detail bestudeerd wordt. Zo wordt duidelijk dat personen die uit China geadopteerd zijn minder vaak op zoek gaan naar meer informatie over hun adoptie en achtergrond dan personen die uit andere landen geadopteerd zijn. Ook indien gekeken wordt naar het resultaat van de zoektocht zijn er verschillen tussen de landen. Indien personen op zoek gaan, geven personen uit China minder vaak aan alle informatie gevonden te hebben die zij zochten. Dit geldt ook voor personen die uit Bangladesh geadopteerd zijn. In het algemeen zijn er weinig geadopteerde personen die aangeven tijdens hun zoektocht te zijn tegen gewerkt door overheidsinstellingen. Personen die uit Bangladesh, India of Zuid-Korea geadopteerd zijn geven relatief vaak aan tegengewerkt te zijn tijdens hun zoektocht door instellingen uit het geboorteland. Tot slot blijken er ook verschillen te zijn tussen de landen wat betreft de mate waarin documenten die gevonden worden tijdens de zoektocht onjuist blijken te zijn. Personen die geadopteerd zijn uit Brazilië of Colombia komen relatief minder vaak informatie tegen tijdens hun zoektocht die onjuist blijkt te zijn. Personen die geadopteerd zijn uit Bangladesh en China geven juist minder vaak aan dat alle informatie die zij gevonden hebben tijdens de zoektocht bleek te kloppen.

26) Als grens is meer dan 250 personen gehanteerd.
27)
Afwijkende schaal in verband met de leesbaarheid van de figuur.