Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

Bronnen

Polisadministratie
De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen.

De Polisadministratie is gebruikt om vast te stellen of personen werkzaam waren bij een WNT-instelling en wat het inkomen was wat zij verdienden bij deze instelling.

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en Basisregistratie Personen
De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland tot en met 2014. De Basisregistratie Personen (BRP) is sinds 2014 de opvolger van de GBA. In de GBA en BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd.

De GBA en BRP zijn gebruikt om leeftijd, geslacht en migratieachtergrond van bestuurders en toezichthouders vast te stellen.

Lijsten WNT-instellingen
De lijsten met WNT-instellingen zijn per sector samengesteld op basis van door de relevante sector geleverde bronbestanden. Deze lijsten zijn door het CBS verzameld en samengevoegd, en met behulp van het Algemeen Bedrijven Register (ABR) voorzien van een koppelsleutel, waardoor de lijst koppelbaar is met de Polisadministratie.

Algemeen Bedrijven Register
Het ABR is een systeem waarin identificerende gegevens en structuurgegevens over alle bedrijven en instellingen in Nederland zijn geregistreerd. Het ABR bevat informatie over de economische activiteit en het aantal werkzame personen.

Vanuit het ABR is de grootteklasse bepaald van alle instellingen.

Lijsten topfunctionarissen
Om in de Polisadministratie de topfunctionarissen van instellingen te kunnen identificeren zijn verschillende bronnen gebruikt. Het grootste deel van de bestuurders kon met behulp van de functionarissenregistratie in het Handelsregister in kaart worden gebracht. Registratie van functionarissen in het handelsregister is echter niet verplicht voor publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten, universiteiten en rechtspersonen met een wettelijke taak.

Voor enkele sectoren zijn daarom aanvullende bronnen gebruikt om bestuurders in kaart te brengen. Voor het Rijk is gebruik gemaakt van de salaris- en personeelsadministratie van P-Direkt. Voor de Universiteiten en Universitair Medische Centra (UMC’s) zijn door de instellingen zelf en met behulp van openbare bronnen identificerende gegevens van bestuurders verzameld waarmee zij in beeld konden worden gebracht. Voor zorgverzekeraars is de registratie in het Handelsregister aangevuld met aangeleverde gegevens door instellingen zelf.