Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

Afkortingen

ABR - Algemeen Bedrijven Register

BEID – Bedrijfseenheid

BRP - Basisregistratie Personen

BSN - Burgerservicenummer

BZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek

GBA - Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

HBO – Hoger beroepsonderwijs

KvK – Kamer van Koophandel

MBO – Middelbaar beroepsonderwijs

PO – Primair Onderwijs

UMC - Universitair Medische Centra

VO – Voortgezet Onderwijs

VTE - Voltijdsequivalent

WNT – Wet Normering Topinkomens

WO – Wetenschappelijk onderwijs

Wopt - Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens