Monitor duurzame agro-grondstoffen 2017

© ANP

De Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2017 laat cijfers en trends zien op het terrein van verduurzaming van verschillende agro-grondstoffen, namelijk palmolie, soja, koffie en cacao. Het is de vijfde keer dat het CBS deze monitor heeft uitgevoerd. De monitor wordt vanaf 2014 als webpublicatie gepresenteerd; in 2013 was het een publicatie in rapportvorm (CBS, 2013).

Nederlandse marktpartijen hebben zich gecommitteerd aan concrete mijlpalen op weg naar maximaal gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen voor de Nederlandse markt. Dit is vastgelegd in verschillende convenanten. De partijen monitoren in de eerste plaats zelf of deze doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het CBS deze processen gevalideerd, dat wil zeggen de gebruikte methoden getoetst aan een aantal kwaliteitscriteria. Het CBS heeft de daadwerkelijke uitkomsten niet gevalideerd. Dat wil zeggen dat er geen controle is op de daadwerkelijke berekening van de gepresenteerde cijfers. Niet altijd zijn cijfers via de marktpartijen beschikbaar. In deze gevallen berekent CBS zelf een indicator, dit jaar geldt dit voor de cijfers over de verduurzaming van cacao.

Het CBS hanteert in de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen de definitie van duurzaamheid zoals die binnen de verschillende convenanten is vastgesteld. De meeste afspraken baseren zich op één of meerdere keurmerken. Een keurmerk staat voor een bepaalde duurzaamheidsstandaard. In de praktijk worden termen als duurzaam, verantwoord en gecertificeerd, door elkaar heen gebruikt. De convenanten verschillen ook in hun bereik, dat wil zeggen welk deel van de keten (van winning tot consumptie) ze bestrijken. De cijfers over de agro-grondstoffen zijn daarom niet zonder meer één op één te vergelijken.

Naast de monitoring van duurzame agro-grondstoffen in Nederland zijn ook gegevens over de wereldwijde duurzame productie van agro-grondstoffen weergegeven. Deze gegevens heeft het CBS overgenomen van diverse internationale bronnen.