Valideren van de monitoring

© ANP

Voor de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2017 heeft het CBS nieuwe cijfers berekend over de verduurzaming van cacao in 2016. Voor de grondstoffen palmolie, soja (tot en met 2014) en koffie geldt dat andere organisaties de voortgang monitoren. Het CBS heeft voor die grondstoffen beoordeeld in hoeverre de manier waarop de monitoring is uitgevoerd voldoende valide is en betrouwbare resultaten oplevert. Hierbij is alleen het proces gevalideerd.

Alle stappen in het proces moeten op een correcte manier worden uitgevoerd om tot betrouwbare resultaten te komen. De methode op basis waarvan de organisaties de monitoring uitvoeren is onderzocht door rapporten te bestuderen, gesprekken met betrokkenen te voeren en bevindingen terug te koppelen. Op deze wijze is een zo goed mogelijk beeld verkregen van de manier waarop de voortgang van de verduurzaming gemonitord wordt.

Bij het beoordelen van de monitoring is in het bijzonder gekeken naar de volgende onderdelen:

  • onderzoeker/onderzoeksinstituut
  • dataverzameling
  • onderzoekspopulatie
  • gehanteerde methoden
  • rapportage

Criteria

Deze onderdelen zijn beoordeeld aan de hand van criteria als:

  • validiteit
  • betrouwbaarheid
  • reproduceerbaarheid en documentatie
  • objectiviteit
  • representativiteit

Alle bevindingen zijn naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken om tot een gewogen eindoordeel te komen. Onderstaand figuur geeft schematisch weer hoe de monitoring van de verschillende grondstoffen scoort op de criteria, op een kleurenschaal van goed (donkergroen) tot kan beter (geel). Een verantwoording van de scores in onderstaande figuur is te vinden op de pagina’s met aanvullende informatie over de criteria.

Valideren van de monitoring

De validatie van de methode betekent overigens niet dat dit de enige manier of de enige juiste manier is om de indicatoren te meten.