SDG's

Mensen wachten in rijen om gevaccineerd te worden bij een vaccinatielocatie van de GGD
© ANP / Joosten Fotografie

De Sustainable Development Goals laten zien hoe het gaat met de brede welvaart in Nederland. Thema’s binnen brede welvaart worden beschreven vanuit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Sommige SDG’s zijn opgeknipt, omdat deze verschillende invalshoeken hebben. De voortgang van Nederland ten aanzien van brede welvaart en de SDG’s wordt in deze monitor gemeten aan de hand van 293 verschillende indicatoren. Voor alle 17 SDG’s wordt per indicator gekeken of er sprake is van een trend in de richting van het doel, een neutrale trend of een beweging van het doel af. Ook wordt de positie van Nederland, waar mogelijk, vergeleken met die van de andere EU-landen.

SDG’s

Trends

De samenvattende figuur is gebaseerd op de indicatoren waarvoor een middellangetermijntrend (2015-2022) berekend kon worden. De figuur toont welk percentage van de indicatoren zich in de richting van het doel beweegt (groen), welk deel een neutrale trend heeft (grijs), en welk deel van het doel af beweegt (rood).

Uitleg samenvattend figuur

Trends in Nederland van de 17 SDGplus-doelstellingen
Deze figuur toont per doelstelling het aandeel in het totale aantal gemeten indicatoren.
Gesorteerd op SDG
Gesorteerd percentage groene trends, hoog naar laag
Gesorteerd percentage rode trends, hoog naar laag
SDG 1: Geen armoede
41,7%
50%
8,3%
SDG 2: Geen honger
38,5%
46,2%
15,4%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
26,7%
53,3%
20%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
50%
37,5%
12,5%
SDG 5: Gendergelijkheid
66,7%
33,3%
SDG 6: Schoon water en sanitair
7,7%
76,9%
15,4%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
53,8%
38,5%
7,7%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
40%
53,3%
6,7%
60%
33,3%
6,7%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
25%
56,3%
18,8%
66,7%
33,3%
41,7%
50%
8,3%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
25%
50%
25%
20%
40%
40%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
14,3%
50%
35,7%
23,1%
53,8%
23,1%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
46,2%
46,2%
7,7%
SDG 13: Klimaatactie
71,4%
14,3%
14,3%
SDG 14: Leven in het water
33,3%
66,7%
SDG 15: Leven op het land
16,7%
50%
33,3%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
30,8%
53,8%
15,4%
27,3%
45,5%
27,3%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
33,3%
66,7%
SDG 13: Klimaatactie
71,4%
14,3%
14,3%
SDG 5: Gendergelijkheid
66,7%
33,3%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
66,7%
33,3%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
60%
33,3%
6,7%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
53,8%
38,5%
7,7%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
50%
37,5%
12,5%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
46,2%
46,2%
7,7%
SDG 1: Geen armoede
41,7%
50%
8,3%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
41,7%
50%
8,3%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
40%
53,3%
6,7%
SDG 2: Geen honger
38,5%
46,2%
15,4%
SDG 14: Leven in het water
33,3%
66,7%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
33,3%
66,7%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
30,8%
53,8%
15,4%
27,3%
45,5%
27,3%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
26,7%
53,3%
20%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
25%
56,3%
18,8%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
25%
50%
25%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
23,1%
53,8%
23,1%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
20%
40%
40%
SDG 15: Leven op het land
16,7%
50%
33,3%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
14,3%
50%
35,7%
SDG 6: Schoon water en sanitair
7,7%
76,9%
15,4%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
20%
40%
40%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
14,3%
50%
35,7%
SDG 15: Leven op het land
16,7%
50%
33,3%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
27,3%
45,5%
27,3%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
25%
50%
25%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
23,1%
53,8%
23,1%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
26,7%
53,3%
20%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
25%
56,3%
18,8%
SDG 2: Geen honger
38,5%
46,2%
15,4%
SDG 6: Schoon water en sanitair
7,7%
76,9%
15,4%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
30,8%
53,8%
15,4%
SDG 13: Klimaatactie
71,4%
14,3%
14,3%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
50%
37,5%
12,5%
SDG 1: Geen armoede
41,7%
50%
8,3%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
41,7%
50%
8,3%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
53,8%
38,5%
7,7%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
46,2%
46,2%
7,7%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
40%
53,3%
6,7%
60%
33,3%
6,7%
SDG 5: Gendergelijkheid
66,7%
33,3%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
66,7%
33,3%
SDG 14: Leven in het water
33,3%
66,7%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
33,3%
66,7%
 • Meer dan de helft van de indicatoren beweegt zich in de richting van hogere brede welvaart in SDG 5 Gendergelijkheid, SDG 7 Betaalbare en duurzame energie, SDG 8.2 Waardig werk en economische groei: arbeid en vrije tijd, SDG 9.2 Industrie, innovatie en infrastructuur: duurzame bedrijvigheid en SDG 13 Klimaatactie.
 • Meer dan een kwart van de indicatoren beweegt zich in de richting van lagere brede welvaart bij SDG 10.1 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en ongelijkheid, SDG 10.2 Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid, SDG 11.1 Duurzame steden en gemeenschappen: wonen, SDG 15 Leven op het land en SDG 16.2 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties.

De figuur hieronder geeft per SDG een overzicht van de trends van alle gemeten indicatoren, onderverdeeld naar type: middelen en mogelijkheden, gebruik, uitkomsten en beleving. Dit is een verdieping van de figuur hierboven. De kleuren hebben daarbij dezelfde betekenis: groen wijst op een trend die in richting van het doel beweegt, en rood op een trend die juist van het doel af beweegt.

Trends van gemeten indicatoren per SDGplus naar type indicator

Opmerkelijke combinaties van trends naar (balans tussen) middelen en mogelijkheden, gebruik, uitkomsten en beleving zijn te zien bij:

 • SDG 1 Geen armoede: groene trends bij middelen en mogelijkheden, maar bij uitkomsten neemt de relatieve armoede trendmatig toe (rood).
 • Bij de categorie gebruik van SDG 2 Geen honger kleuren vier van de zes trends groen. De twee indicatoren voor middelen en mogelijkheden (het aandeel cultuurgrond, en de productie van de landbouw gerelateerd aan de ingezette arbeid) kleuren rood.
 • SDG 5 Gendergelijkheid: acht van de dertien indicatoren wijzen op een stijgende brede welvaart, alle drie de indicatoren bij gebruik en vijf bij uitkomsten. Bij het aandeel vrouwen in het parlement is een trendomslag van dalend (rood) naar grijs. Hier zijn geen rode trends.
 • Alleen de indicator waterproductiviteit, in de categorie gebruik van SDG 6 Schoon water en sanitair, wijst op een stijgende brede welvaart. Bij drie indicatoren in de categorie gebruik is de trend omgeslagen van groen naar grijs. Twee indicatoren, in de rubriek uitkomsten, hebben een rode trend: fauna van zoet water en moeras en oppervlaktewater met een goede chemische kwaliteit.
 • SDG 8.2 Waardig werk en economische groei: arbeid en vrije tijd: negen groene trends (onder andere daling van werkloosheid, stijging nettoarbeidsparticipatie, minder werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, gunstige ontwikkeling van de belevingsindicatoren). Een uitzondering is psychische vermoeidheid door werk (onder werkenden). Deze neemt trendmatig, en ook in het meest recente jaar, toe (rood).
 • SDG 10.1 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en ongelijkheid: drie van de vier indicatoren voor gebruik laten een rode trend zien (trendmatige daling bij contact met familie, vrienden of buren, bij deelname aan verenigingen, en bij vrijwilligerswerk).
 • SDG 11.1 Duurzame steden en gemeenschappen: wonen: trendmatige daling van brede welvaart bij indicatoren voor de betaalbaarheid van wonen. Het percentage mensen dat de woonlasten als zware last ervaart, neemt echter trendmatig af.
 • SDG 15 Leven op het land: achteruitgang van brede welvaart bij indicatoren in de categorie uitkomsten, vooral bij de biodiversiteitsindicatoren. Rode trends voor de Rode Lijst Indicator, vogels van het boerenland en fauna van het land.
 • Bij SDG 16.2 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties, zijn de trends voor indicatoren in de categorieën middelen en mogelijkheden, gebruik en uitkomsten rood of grijs, terwijl subjectieve beleving (vertrouwen) enkele groene trends heeft. In de categorie beleving wijst de meest recente jaarmutatie echter bij alle indicatoren op een verslechtering.

Posities

Het is niet mogelijk voor alle indicatoren in de monitor een internationale vergelijking te maken. Uit de indicatoren waarbij dit wel kan, is per SDG de gemiddelde positie van Nederland binnen de EU-27 bepaald.

Uitleg samenvattend figuur

Positie van Nederland binnen de EU per SDGplus-doelstelling
Deze figuur toont per doelstelling het gemiddelde over de gemeten indicatoren.
Gesorteerd op SDG
Gesorteerd op positie, hoog naar laag
Gesorteerd op positie, laag naar hoog
Laatste in EU
Eerste in EU
0%
100%
SDG 1: Geen armoede
81%
81%
SDG 2: Geen honger
44%
44%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
71%
71%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
69%
69%
SDG 5: Gendergelijkheid
61%
61%
SDG 6: Schoon water en sanitair
46%
46%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
47%
47%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
74%
74%
70%
70%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
51%
51%
78%
78%
69%
69%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
79%
79%
55%
55%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
51%
51%
47%
47%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
66%
66%
SDG 13: Klimaatactie
33%
33%
SDG 14: Leven in het water
31%
31%
SDG 15: Leven op het land
43%
43%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
61%
61%
79%
79%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
91%
91%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
91%
91%
SDG 1: Geen armoede
81%
81%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
79%
79%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
79%
79%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
78%
78%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
74%
74%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
71%
71%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
70%
70%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
69%
69%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
69%
69%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
66%
66%
SDG 5: Gendergelijkheid
61%
61%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
61%
61%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
55%
55%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
51%
51%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
51%
51%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
47%
47%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
47%
47%
SDG 6: Schoon water en sanitair
46%
46%
SDG 2: Geen honger
44%
44%
SDG 15: Leven op het land
43%
43%
SDG 13: Klimaatactie
33%
33%
SDG 14: Leven in het water
31%
31%
SDG 14: Leven in het water
31%
31%
SDG 13: Klimaatactie
33%
33%
SDG 15: Leven op het land
43%
43%
SDG 2: Geen honger
44%
44%
SDG 6: Schoon water en sanitair
46%
46%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
47%
47%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
47%
47%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
51%
51%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
51%
51%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
55%
55%
SDG 5: Gendergelijkheid
61%
61%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
61%
61%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
66%
66%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
69%
69%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
69%
69%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
70%
70%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
71%
71%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
74%
74%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
78%
78%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
79%
79%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
79%
79%
SDG 1: Geen armoede
81%
81%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
91%
91%

 • Vergeleken met andere landen in de EU heeft Nederland bij de volgende vijf SDG’s een positie bovenaan de ranglijst: SDG 1 Geen armoede, SDG 9.2 Industrie, innovatie en infrastructuur: duurzame bedrijvigheid, SDG 10.1 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en ongelijkheid en SDG 16.2 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties.
 • Voor SDG 9.1 Industrie, innovatie en infrastructuur: infrastructuur en mobiliteit, SDG 14 Leven in het water en SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken zijn er maar weinig indicatoren beschikbaar en is de positie moeilijk te bepalen.
 • Bij SDG 13 Klimaatactie staat Nederland onderaan de EU-ranglijst.

SDG's