Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2023-2050

© CBS / Alrik Swagerman
Het CBS heeft een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt voor de gemeenten van Caribisch Nederland, waarin recente gegevens zijn verwerkt. In deze notitie worden de belangrijkste resultaten en verschillen ten opzichte van de vorige prognose, uit 2022, uiteengezet.
In de vorige prognose werden voor het inschatten van de toekomstige migratie alleen pré-corona cijfers, dus tot en met 2019, meegenomen. Om aan te sluiten bij het huidige migratieniveau, is ervoor gekozen in de huidige prognose weer alle cijfers vanaf 2011 te gebruiken.

Het inwonertal loopt naar verwachting op van 29,4 duizend nu naar 34,8 duizend in 2035. De prognose van vorig jaar verwachtte 33,0 duizend inwoners in 2035.

Veronderstellingen migratie

Het waargenomen migratiesaldo (immigratie verminderd met emigratie) in 2022 was bijna achthonderd personen hoger dan in de prognose van 2022 werd verwacht. Dit heeft geleid tot een hoger migratiesaldo voor de eerste paar jaar in de nieuwe prognose en tot een hogere inschatting voor de immigratie tot 2050.

In vorige prognoses werden voor het migratiesaldo veronderstellingen gemaakt tot 2030, en in de periode daarna, tot 2050, werd verondersteld dat het saldo geleidelijk zou dalen naar nul, dus jaarlijks evenveel immigranten als emigranten. In de nieuwe prognose is het jaar waarop verondersteld wordt dat het migratiesaldo geleidelijk naar nul gaat, opgeschoven van 2030 naar 2035. Het migratiesaldo staat nu vanaf 2055 op nul.

De veronderstelde immigratie op middellange termijn, is gebaseerd op het gemiddelde niveau van 2011 tot en met 2022. In tegenstelling tot de voorgaande prognose, is nu voor zowel Bonaire, als Saba als Sint Eustatius, en voor alle geboortelanden dezelfde periode gebruikt. Door te kijken naar een langere tijdreeks worden verlagende effecten van de pandemie, maar ook het hoge effect van 2022 (mogelijk veroorzaakt door het opheffen van corona-restricties), uitgemiddeld. Voor immigratieveronderstellingen op de korte termijn is juist aansluiting gezocht bij de meer recente waarnemingen.

Voor de vertrekkansen naar verblijfsduur van immigranten zijn de schattingen van de vorige prognose gebruikt. Volgens deze schattingen zal 91 procent van de in Europees Nederland geboren immigranten, 66 procent van de in Aruba, Curaçao of Sint Maarten geboren immigranten en 76 procent van de immigranten uit andere landen uiteindelijk ook weer vertrekken. Naar verwachting keert 54 procent van de in Caribisch Nederland geboren emigranten uiteindelijk ook weer terug.

Veronderstellingen sterfte

In 2022 lag het totale aantal sterfgevallen in Caribisch Nederland veertig hoger dan verwacht in de vorige prognose. Ook voor de komende jaren ligt de verwachting in de huidige prognose hoger dan in de vorige prognose, dit komt doordat er in de huidige prognose meer inwoners zijn. Er is, net als in vorige prognoses, verondersteld dat de sterfterisico’s voor inwoners van Caribisch Nederland in hetzelfde tempo dalen als voor inwoners van Europees Nederland.

Veronderstellingen geboorte

Het totale aantal geboorten in Caribisch Nederland lag in 2022 vijf lager dan voorzien in de vorige prognose. Desondanks is de verwachting van het aantal geboortes in de huidige prognose ten opzichte van de vorige prognose bijgesteld naar boven. Dit komt doordat er op langere termijn door hogere immigratie een groter aantal inwoners van rond de dertig jaar oud wordt voorzien, met als gevolg een groter aantal geboorten.

1. Geboorten en sterfgevallen, Bonaire 1. Geboorten en sterfgevallen, Bonaire Geboorten Vorige prognose Sterfgevallen Vorige prognose 0 50 100 150 200 250 300 350 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050 1. Geboorten en sterfgevallen, Bonaire Geboorten Vorige prognose Sterfgevallen Vorige prognose 0 50 100 150 200 250 300 350 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050

2. Migratie, Bonaire 2. Migratie, Bonaire Immigranten Vorige prognose Emigranten Vorige prognose 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050 2. Migratie, Bonaire Immigranten Vorige prognose Emigranten Vorige prognose 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050

3. Geboorten en sterfgevallen, Sint Eustatius 3. Geboorten en sterfgevallen, Sint Eustatius Geboorten Vorige prognose Sterfgevallen Vorige prognose 0 10 20 30 40 50 60 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050 3. Geboorten en sterfgevallen, Sint Eustatius Geboorten Vorige prognose Sterfgevallen Vorige prognose 0 10 20 30 40 50 60 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050

4. Migratie, Sint Eustatius 4. Migratie, Sint Eustatius Immigranten Vorige prognose Emigranten Vorige prognose 0 200 400 600 800 1 000 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050 4. Migratie, Sint Eustatius Immigranten Vorige prognose Emigranten Vorige prognose 0 200 400 600 800 1 000 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050

5. Geboorten en sterfgevallen, Saba 5. Geboorten en sterfgevallen, Saba Geboorten Vorige prognose Sterfgevallen Vorige prognose 0 5 10 15 20 25 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050 5. Geboorten en sterfgevallen, Saba Geboorten Vorige prognose Sterfgevallen Vorige prognose 0 5 10 15 20 25 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050

6. Migratie, Saba 6. Migratie, Saba Immigranten Vorige prognose Emigranten Vorige prognose 0 100 200 300 400 500 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050 6. Migratie, Saba Immigranten Vorige prognose Emigranten Vorige prognose 0 100 200 300 400 500 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050

Prognose Inwonertal

Het aantal inwoners van Caribisch Nederland steeg in de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2023 van 21,1 duizend naar 29,4 duizend. Dit komt neer op een gemiddelde groei van iets meer dan 3 procent per jaar. In 2035 voorziet de prognose een inwonertal van 34,8 duizend personen; een bevolkingsgroei van 1,5 procent per jaar. In de prognose komt de groei rond 2050 tot stilstand. Caribisch Nederland zal tegen die tijd naar verwachting ruim 37 duizend inwoners tellen.

Van de drie eilanden is sinds 2011 het inwonertal van Bonaire het sterkst gegroeid. De prognose voorziet tot 2035 de sterkste groei voor Bonaire en tussen 2035 en 2050 bij Sint Eustatius (zie onderstaande tabel).

Huidige en verwachte inwonertallen volgens huidige prognose
Eiland Inwonertal (x1 000)
202320352050
Bonaire24,128,630,6
Saba2,02,32,4
Sint Eustatius 3,33,84,2

De vorige prognose voorzag in 2050 voor alle eilanden een lager inwonertal dan de nieuwe prognose. Vooral bij Bonaire lag het inwonertal in 2050 in de vorige prognose lager, namelijk 2,5 duizend inwoners minder. Voor Sint Eustatius was dit tweehonderd en voor Saba driehonderd lager. Dit komt door de eerder beschreven verhoogde verwachtingen voor immigratie.

7. Inwonertal eilanden Caribisch Nederland x 1 000 7. Inwonertal eilanden Caribisch Nederland Bonaire Sint Eustatius Saba 0 5 10 15 20 25 30 35 40 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050 x 1 000 7. Inwonertal eilanden Caribisch Nederland Bonaire Sint Eustatius Saba 0 5 10 15 20 25 30 35 40 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050

Het aandeel inwoners van Caribisch Nederland dat daar geboren is, of op één van de eilanden Aruba, Curaçao of Sint Maarten, daalt naar verwachting licht tot 2035: van 53 procent nu naar 52 procent. Ongeveer 15 procent van de huidige inwoners is in Europees Nederland geboren en 32 procent elders. Dat verschuift naar verwachting naar respectievelijk 13 procent en 35 procent in 2035.

In de jaren daarna neemt volgens de huidige prognose het aandeel inwoners dat in Caribisch Nederland of op één van de eilanden Aruba, Curaçao of Sint Maarten is geboren een procentpunt toe en het aandeel inwoners geboren in Europees Nederland een procentpunt af. In de prognose uit 2022 waren de verwachtingen voor 2035 nagenoeg gelijk. Het aandeel inwoners geboren op Caribisch Nederland of op één van de eilanden Aruba, Curaçao of Sint Maarten lag in 2050 twee procentpunten hoger dan in de huidige prognose en het aandeel ‘elders’ geboren inwoners twee procentpunten lager. Het aandeel inwoners geboren in Europees Nederland was hetzelfde als in de huidige prognose.

8. Geboorteregio inwoners Caribisch Nederland x 1 000 8. Geboorteregio inwoners Caribisch Nederland Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten Europees Nederland Elders 0 5 10 15 20 25 30 35 40 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050 x 1 000 8. Geboorteregio inwoners Caribisch Nederland Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten Europees Nederland Elders 0 5 10 15 20 25 30 35 40 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050

Caribisch Nederland vergrijst verder. In voorgaande prognoses is voorspeld dat het aandeel van de bevolking dat 65 jaar of ouder is zou gaan stijgen. Dit geldt ook voor de huidige prognose. Begin 2023 was 14 procent van de bevolking van Caribisch Nederland 65 jaar of ouder. Voor 2035 wordt voorzien dat 21 procent van de bevolking uit 65-plussers bestaat en voor 2050 is dit 26 procent. Dit is iets lager dan de verwachting in de vorige prognose.

9. Leeftijd inwoners Caribisch Nederland x 1 000 9. Leeftijd inwoners Caribisch Nederland 0 tot 20 jaar 20 tot 65 jaar 65 jaar of ouder 0 5 10 15 20 25 30 35 40 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050 x 1 000 9. Leeftijd inwoners Caribisch Nederland 0 tot 20 jaar 20 tot 65 jaar 65 jaar of ouder 0 5 10 15 20 25 30 35 40 prognose → 2011 2020 2030 2040 2050