Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050

© CBS / Alrik Swagerman
Het CBS heeft een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt voor de gemeenten van Caribisch Nederland, waarin recente gegevens zijn verwerkt. In deze notitie worden de belangrijkste resultaten en verschillen ten opzichte van de vorige prognose, uit 2021, uiteengezet.
In de vorige prognose werd rekening gehouden met de effecten van de coronapandemie op de demografische ontwikkelingen. Inmiddels zijn deze effecten verweven geraakt met andere ontwikkelingen en kunnen daardoor niet goed meer worden ingeschat. In de huidige prognose spelen aannames over de pandemie daarom geen rol meer. Wel is er voor gekozen om, net als in de vorige prognose, bij de migratie alleen de pré-corona cijfers, dus tot en met 2019, mee te nemen bij het inschatten van het toekomstige niveau van de migratie.

Het inwonertal loopt naar verwachting op van 27,7 duizend nu naar 31,8 duizend in 2030. De prognose van vorig jaar verwachtte 31 duizend inwoners in 2030.

Veronderstellingen migratie

Het waargenomen migratiesaldo (immigratie verminderd met emigratie) in 2021 was driehonderd personen hoger dan in de prognose van 2021 werd verwacht. Dit heeft geleid tot een hoger migratiesaldo voor de eerste paar jaar in de nieuwe prognose.

In de vorige prognose is aangenomen dat de beperkende invloed van de pandemie op de immigratie van buiten Caribisch Nederland geboren personen in vier jaar (2022 t/m 2025) zou zijn afgebouwd en dus in 2026 helemaal zou zijn verdwenen. In de huidige prognose wordt ook vanaf 2026 bij de verwachtingen van de prognose uit 2019 aangesloten. Wel is het verwachte niveau van de immigratie in 2030 opnieuw vastgesteld, waarbij de immigratiecijfers uit 2019 zijn meegewogen.

In principe is voor het niveau van de immigratie in 2030 het gemiddelde van de waarnemingen van 2014 tot en met 2019 gebruikt. Bij een aantal groepen is hiervan afgeweken, of omdat de immigratie over een langere tijd een redelijk stabiele waarde had, of omdat het vanwege doorlopende veranderingen in de immigratie wenselijk was om het niveau kort voor de pandemie als uitgangspunt te nemen. (zie onderstaande tabel).

Periodes gebruikt voor veronderstellingen immigratie in 2030
EilandGeboorteland
Aruba, Curaçao, Sint MaartenEuropees NederlandElders
Bonaire 2014-2019 2011-2019 2014-2019
Saba 2014-2019 2014-2019 2018-2019
Sint Eustatius 2014-2019 2014-2019 2018-2019

Voor de vertrekkansen naar verblijfsduur van deze immigranten zijn de schattingen van de vorige prognose gebruikt. Volgens deze schattingen zal 91 procent van de in Europees Nederland geboren immigranten, 66 procent van de in Aruba, Curaçao of Sint Maarten geboren immigranten en 76 procent van de immigranten uit andere landen uiteindelijk ook weer vertrekken. Naar verwachting keert 54 procent van de in Caribisch Nederland geboren emigranten uiteindelijk ook weer terug.

Net als in voorgaande prognoses wordt vanaf 2050 uitgegaan van een migratiesaldo van nul, dus jaarlijks evenveel immigranten als emigranten. Tussen 2030 en 2050 is aangenomen dat het saldo geleidelijk tot nul afneemt.

Veronderstellingen sterfte

In 2021 lag het totale aantal sterfgevallen in Caribisch Nederland negentien hoger dan verwacht in de vorige prognose. Ook voor de komende jaren ligt de verwachting in de huidige prognose hoger dan in de vorige prognose, dit komt doordat er in de huidige prognose meer inwoners zijn. Er is, net als in vorige prognoses, verondersteld dat de sterfterisico’s voor inwoners van Caribisch Nederland in hetzelfde tempo dalen als voor inwoners van Europees Nederland.

Veronderstellingen geboorte

Het totale aantal geboorten in Caribisch Nederland lag in 2021 zeven lager dan voorzien in de vorige prognose. Desondanks is de verwachting van het aantal geboortes in de huidige prognose ten opzichte van de vorige prognose bijgesteld naar boven. Dit komt doordat er op langere termijn een groter aantal inwoners van rond de dertig jaar oud wordt voorzien, met als gevolg een groter aantal geboorten.

1. Geboorten en sterfgevallen, Bonaire1. Geboorten en sterfgevallen, Bonaire Geboorten Vorige prognose Sterfgevallen Vorige prognose 0 50 100 150 200 250 300 2011 2030 2020 2040 2050 prognose →1. Geboorten en sterfgevallen, BonaireGeboortenVorige prognoseSterfgevallenVorige prognose05010015020025030020112030202020402050prognose →

2. Migratie, Bonaire2. Migratie, Bonaire Immigranten Vorige prognose Emigranten Vorige prognose 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2011 2030 2020 2040 2050 prognose →2. Migratie, BonaireImmigrantenVorige prognoseEmigrantenVorige prognose02505007501 0001 2501 5001 75020112030202020402050prognose →

3. Geboorten en sterfgevallen, Sint Eustatius3. Geboorten en sterfgevallen, Sint Eustatius Geboorten Vorige prognose Sterfgevallen Vorige prognose 0 10 20 30 40 50 60 2011 2030 2020 2040 2050 prognose →3. Geboorten en sterfgevallen, Sint EustatiusGeboortenVorige prognoseSterfgevallenVorige prognose010203040506020112030202020402050prognose →

4. Migratie, Sint Eustatius4. Migratie, Sint Eustatius Immigranten Vorige prognose Emigranten Vorige prognose 0 200 400 600 800 1 000 2011 2030 2020 2040 2050 prognose →4. Migratie, Sint EustatiusImmigrantenVorige prognoseEmigrantenVorige prognose02004006008001 00020112030202020402050prognose →

5. Geboorten en sterfgevallen, Saba5. Geboorten en sterfgevallen, Saba Geboorten Vorige prognose Sterfgevallen Vorige prognose 0 5 10 15 20 25 2011 2030 2020 2040 2050 prognose →5. Geboorten en sterfgevallen, SabaGeboortenVorige prognoseSterfgevallenVorige prognose051015202520112030202020402050prognose →

6. Migratie, Saba6. Migratie, Saba Immigranten Vorige prognose Emigranten Vorige prognose 0 100 200 300 400 500 2011 2030 2020 2040 2050 prognose →6. Migratie, SabaImmigrantenVorige prognoseEmigrantenVorige prognose010020030040050020112030202020402050prognose →
 

Prognose Inwonertal

Het aantal inwoners van Caribisch Nederland steeg in de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2022 van 21,1 duizend naar 27,7 duizend. Dat komt neer op een gemiddelde groei van bijna drie procent per jaar. In 2030 voorziet de prognose een inwonertal van 31,8 duizend personen; een bevolkingsgroei van 1,9 procent per jaar. In de prognose komt de groei rond 2050 tot stilstand. Caribisch Nederland zal tegen die tijd naar verwachting ruim 34 duizend inwoners tellen.

Van de drie eilanden is sinds 2011 het inwonertal van Bonaire het sterkst gegroeid. De prognose voorziet tot 2030 de sterkste groei voor Bonaire en tussen 2030 en 2050 bij Sint Eustatius (zie onderstaande tabel).

Huidige en verwachte inwonertallen per eiland volgens huidige prognose
EilandInwonertal (x1 000)
202220302050
Bonaire22,626,228,1
Saba1,92,12,1
Sint Eustatius3,23,4,0

De vorige prognose voorzag in 2050 voor alle eilanden een lager inwonertal dan volgens de nieuwe prognose. Voor Bonaire lag het inwonertal in de vorige prognose vijfhonderd, voor Sint Eustatius driehonderd en voor Saba tweehonderd lager. Dit komt door de eerder beschreven verhoogde verwachtingen van het migratiesaldo en het aantal geboorten.
7. Inwonertal eilanden Caribisch Nederlandx 1 000 7 . I n w o n er t al e i l a n d e n C ari b i s ch N e d e r l a n d Bonai r e Sint Eustatius Saba 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2011 2030 2020 2040 2050 prognose →x 1 0007. Inwonertal eilanden Caribisch NederlandBonaireSint EustatiusSaba051015202530354020112030202020402050prognose →

Het aandeel inwoners van Caribisch Nederland dat daar geboren is, of op één van de eilanden Aruba, Curaçao of Sint Maarten, daalt naar verwachting licht tot 2030: van 55 procent naar 53 procent. Ongeveer 14 procent van de huidige inwoners is in Europees Nederland geboren en 31 procent elders. Dat verschuift naar verwachting naar respectievelijk 13 procent en 34 procent in 2030.

In de jaren daarna neemt volgens de huidige prognose het aandeel inwoners dat op één van de eilanden Aruba, Curaçao of Sint Maarten is geboren een procentpunt toe en het aandeel inwoners geboren in Europees Nederland een procentpunt af. In de prognose uit 2021 waren de verwachtingen voor 2030 nagenoeg gelijk. Het aandeel inwoners geboren op één van de eilanden Aruba, Curaçao of Sint Maarten lag een procentpunt hoger dan in de huidige prognose en het aandeel ‘elders’ geboren inwoners een procentpunt lager. Het aandeel inwoners geboren in Caribisch Nederland was gelijk.
8. Geboorteregio inwoners Caribisch Nederlandx 1 000 8. Geboorteregio inwoners Caribisch Nederland Europees Nederland Elders 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2011 2030 2020 2040 2050 prognose →x 1 0008. Geboorteregio inwoners Caribisch NederlandEuropees NederlandElders051015202530354020112030202020402050prognose →

Caribisch Nederland vergrijst verder. In voorgaande prognoses is voorspeld dat het aandeel van de bevolking dat 65 jaar of ouder is zou gaan stijgen. Dit geldt ook voor de huidige prognose. Begin 2022 was 14 procent van de bevolking van Caribisch Nederland 65 jaar of ouder. Voor 2030 wordt voorzien dat 19 procent van de bevolking uit 65-plussers bestaat en voor 2050 is dit 28 procent. Dit is gelijk aan de verwachting in de vorige prognose.
9. Leeftijd inwoners Caribisch Nederlandx 1 000 9. Leeftijd inwoners Caribisch Nederland 0 tot 20 jaar 20 tot 65 jaar 65 jaar of ouder 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2011 2030 2020 2040 2050 prognose →x 1 0009. Leeftijd inwoners Caribisch Nederland0 tot 20 jaar20 tot 65 jaar65 jaar of ouder051015202530354020112030202020402050prognose →