Het armoederisico in Vaals, cijfers en methodiek

De reguliere CBS-cijfers van het armoederisico in Vaals komen relatief hoog uit. Dit rapport gaat nader in op de afleidingsmethodiek van deze cijfers.
Er wordt onderzocht hoe de cijfers van het armoederisico veranderen wanneer de afleidingsregel om een buitenlands inkomen wel of niet als een volledig jaarinkomen te beschouwen wordt gecorrigeerd. Daartoe worden de gecorrigeerde armoedecijfers uitgesplitst naar relevante bevolkingsgroepen en vergeleken met de situatie in andere Nederlandse (grens)gemeenten. Aldus komt boven tafel in hoeverre de specifieke bevolkingssamenstelling van Vaals zijn weerslag heeft op de CBS bepaling van het armoederisico aldaar.