Levensverwachting en doodsoorzaak Surinamers

Paper cover oranje
In dit artikel wordt ingegaan op sterfteverschillen tussen diverse etnische groepen Surinamers van de eerste generatie in Nederland. Het gaat hierbij om in Suriname geboren en in Nederland wonende personen van verschillende etnische afkomst. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre er verschillen bestaan in doodsoorzaken tussen de verschillende etnische groepen.
Uit de analyse naar de levensverwachting en doodsoorzaken blijkt dat het zinvol is om Surinamers te onderscheiden naar etnische groep. Zo blijkt dat in Nederland woonachtige Hindostaanse Surinamers van de eerste generatie een lagere levensverwachting hebben dan personen met een Surinaamse achtergrond van de eerste generatie in Nederland. Ook overlijden ze vaker aan ziekten van het hart en vaatstelsel, van de ademhalingsorganen en aan endocriene, voedings- en stofwisselingziekten. Aan nieuwvormingen en symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden komen Hindostaanse Surinamers juist minder vaak te overlijden. Creolen, die gemiddeld twee jaar langer leven dan Hindostanen, overlijden minder vaak aan ziekten van het hart en vaatstelsel en aan ziekten van de ademhalingsorganen. Zij overlijden juist vaker aan nieuwvormingen.