Collectieve lastendruk sterk beïnvloed door zorgstelsel

De belasting- en premiedruk is in 2006 uitgekomen op 39,1 procent van het bbp. Een jaar eerder was dat nog 37,6 procent van het bbp. Deze stijging van 1,5 procentpunt bbp is vooral toe te schrijven aan het nieuwe zorgstelsel. Voorheen werden alleen de premies van de ziekenfondsverzekerden gerekend tot de collectieve lasten. Vanaf 2006 tellen de premies van alle verzekerden in het kader van de Zorgverzekeringswet mee.

De premiedruk nam door het nieuwe ziektenkostenstelsel met ongeveer 1,9 procentpunt toe. Het merendeel, 1,1 procentpunt, kwam ten laste van de gezinnen. Hiertegenover staat dat de voormalig particulier verzekerden nu minder hoeven bij te verzekeren. Ook is de basiszorg voor minderjarigen gratis.

Overheidsuitgaven gedaald zonder nieuwe zorgstelsel

De overheidsuitgaven waren in 2006 gelijk aan 46,1 procent van het bbp. Dat is een stijging van 0,9 procentpunt bbp ten opzichte van 2005. Met een ongewijzigd zorgstelsel zouden de uitgaven echter zijn gedaald met ongeveer 1,4 procent van het bbp. Dat zou de op een na laagste uitgavenquote sinds 1987 zijn geweest. De uitkeringen zijn in 2006 als gevolg van het zorgstelsel met 1,7 procent bbp extra toegenomen. Daarnaast voerde de overheid de zorgtoeslag in voor gezinnen met een gering inkomen ter compensatie voor de hogere premies (0,5 procent bbp).

Zorguitgaven stijgen fors

In 2006 maakten de collectieve  zorguitgaven 19 procent uit van de totale uitgaven van de overheid. Vanaf 2002 zijn de uitgaven aan zorg met ruim 67 procent gestegen. Ook gecorrigeerd voor de invoering van het zorgstelsel is de stijging van de zorgkosten in vijf jaar tijd hoog, namelijk ongeveer 35 procent.

Collectieve lastendruk, uitgavenquote en zorguitgaven

Collectieve lastendruk, uitgavenquote en zorguitgaven