Belasting- en premiedruk

Dit zijn alle door Nederlandse ingezetenen betaalde belastingen en sociale premies uitgedrukt in het percentage bbp. Hierin meegeteld worden ook de belastingen die Nederlandse ingezetenen betalen aan andere overheden dan de Nederlandse.