Asiel en integratie 2023 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Placeholder Asiel en integratie 2023

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er bij deze editie van Asiel en Integratie 2023 een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Tijdens het maken van de update voor voorjaar 2024 is gebleken dat er personen missen in de data vanuit COA, en dat dit ook al het geval was in de levering voor de update van 2023 (maar niet eerder). In de uitstroom van personen uit COA-locaties in de eerste helft van 2022 is een deel van de populatie niet aangeleverd, waaronder in ieder geval de uitstroom van jongeren onder de 18 jaar. Voor het dashboard en de rapportage Asiel en Integratie 2023 betekent dit dat er momenteel geen conclusies getrokken kunnen worden over de uitstroom uit COA en de instroom/bezetting van COA in het eerste halfjaar van 2022. Met betrekking tot de verblijfssituatie na instroom in COA worden nu personen die onterecht niet zijn meegeleverd in de uitstroombestanden gerekend als ‘in COA’, terwijl ze eigenlijk tot een van de andere categorieën behoren. Bij de kenmerken die de situatie van een persoon weergeven X maanden na uitstroom uit COA, wordt deze groep onterecht buiten beschouwing gelaten.

Het cohort eerste halfjaar 2022 binnen het opvang-deel is daarmee nog niet volledig betrouwbaar en wordt hersteld in de publicatie in het tweede kwartaal van 2024, die betrekking zal hebben op de periode januari 2014 t/m de eerste helft van 2023.

Daarnaast is een kleine correctie gedaan op de indicator ‘aantal verschillende banen’ onder de baankenmerken. In gevallen waarin iemand voor de duur van meerdere maanden terug gaat naar een eerdere baan wordt ten onrechte een lager aantal banen geteld dan het daadwerkelijke aantal verschillende banen. Er was dus sprake van een kleine onderschatting. Dit is hersteld en geeft voor de meeste aandelen geen verschillen.

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2022 naar Nederland zijn gekomen of een verblijfsvergunning hebben ontvangen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, inburgering, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV).

Deze publicatie bestaat uit een webpublicatie met beschrijving van de resultaten en een interactief dashboard. Het gaat om een actualisatie, uitbreiding en vernieuwing van de eerdere rapportages ‘Asiel en integratie 2022’ uit april 2022, ‘Asiel en integratie 2021’ uit april 2021, ‘Asiel en integratie 2020’ uit april 2020, ‘Asiel en integratie 2019’ uit april 2019, ‘Uit de startblokken’ uit april 2018 en ‘Van opvang naar integratie’ uit juni 2017.