Van opvang naar integratie. Cohortstudie asielmigranten

Omslag Van opvang naar integratie

Erratum:

Op 22 juni 2017 is door het CBS een rapport gepubliceerd over een cohortstudie van asielmigranten. Dit rapport is als elektronische rapportage beschikbaar gesteld via de CBS-website.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

In paragraaf 3.3 stond in de kop van de eerste alinea vermeld dat 84 procent van de vergunninghouders afhankelijk is van een uitkering, terwijl in de tekst daaronder 90 procent genoemd werd. Dit laatste percentage is correct.

De kop van de eerste alinea is daarom aangepast naar ’90 procent van vergunninghouders afhankelijk van uitkering’.

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en geregistreerde criminaliteit.
Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en geregistreerde criminaliteit. inmiddels is er een actuelere versie van deze publicatie beschikbaar, deze is te bereiken via deze link.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en Justitie (V&J) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze publicatie bestaat uit een rapport met beschrijving van de resultaten en de methode, een tabellenset en een dashboard.