Pilot arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond

© ANP

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil graag weten wat de effecten van de recente ontwikkelingen en maatregelen rondom het Corona-virus op de actuele arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerden zijn. Hebben zij een baan? Zijn ze werkloos en/of krijgen ze een uitkering? En hoe zit dit voor de verschillende afstudeerrichtingen en opleidingsniveaus?

Om deze vragen te beantwoorden is in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een pilot onderzoek gestart om te kijken wat er op korte termijn mogelijk is met behulp van de beschikbare data van het CBS. Dit dashboard is de uitkomst van deze pilot. In dit dashboard worden de ontwikkelingen gevolgd, voor een drietal indicatoren voor de jaren 2019 en 2020:

  • Banen
  • Uitkeringen (AO-, Bijstand- en WW-uitkeringen)
  • Arbeidsdeelname

Deze indicatoren geven samen, al is het niet precies, een beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Door deze ontwikkeling gedurende de tijd te volgen, startend voor de Corona-maatregelen, ontstaat een beeld van de effecten van Corona op de arbeidsmarktsituatie. Dit dashboard is gemaakt voor de hele populatie maar heeft de mogelijkheid om in te zoomen op specifieke deelgroepen die voor het ministerie van OCW van belang zijn zoals de pas afgestudeerden en jongeren. Naast leeftijd en moment van afstuderen kan er ook nog gefilterd worden op geslacht, migratieachtergrond, woonregio, hoogst behaalde opleiding, studierichting, onderwijsvolgend en sector.

In deze pilot is gewerkt met (zeer) voorlopige data en zijn een aantal pragmatische keuzes gemaakt wat betreft de gebruikte definities en visualisaties. Hier moet rekening mee gehouden worden bij de interpretatie van de uitkomsten. De intentie is dit dashboard nog verder te gaan uitwerken aan de hand van de ervaringen uit deze pilot. Op dit moment is dit nog een bèta product.