Vestigingenstatistiek

Wat behelst het onderzoek

Doel

Beschrijving van de economische situatie van de regio aan de hand van gegevens over de vestigingen in de desbetreffende regio.

Domeinbeschrijving

Met behulp van de vestigingenstatistiek worden tabellen per regio samengesteld over aantallen vestigingen naar grootteklasse, activiteit, uiteindelijke zeggenschap, relatie vestiging/bedrijf, internationale handel en rechtsvorm, verder over omzet, toegevoegde waarde en personeelskosten naar sector.
Als standaardregio worden onderscheiden landsdelen, provincies en Corop-gebieden. Voor maatwerk kunnen ook andere regio’s worden samengesteld aan de hand van de postcode.

De meeste waarnemingen voor economische statistieken worden gedaan op bedrijfsniveau. Voor het regionaliseren is het noodzakelijk om te weten in welke regio een bedrijf ligt. Als een bedrijf uit één vestiging bestaat is duidelijk in welke regio het bedrijf ligt. Als een bedrijf uit meer dan een vestiging bestaat, is niet zondermeer duidelijk welk aandeel van het bedrijf bij welke regio hoort. Door gebruik te maken van een verdeelsleutel is het mogelijk om van bedrijfsgegevens ook gegevens per vestiging af te leiden. Aan de vestigingenstatistiek ligt een database ten grondslag waarin alle vestigingen zijn opgenomen met een aantal kenmerken per vestiging en een verdeelsleutel, die aangeeft wat het aandeel van desbetreffende vestiging in het bedrijf is. Dit aandeel wordt bepaald aan de hand van het aantal werkzame personen. Bijvoorbeeld als een bedrijf 100 werkzame personen telt en een van de vestigingen van dat bedrijf 30, dan krijgt die vestiging een verdeelsleutel van 30 procent mee.
Door vervolgens deze database te koppelen aan bestanden met economische bedrijfsgegevens, wordt het mogelijk de economische gegevens te regionaliseren.

Naast de verdeelsleutels wordt voor de vestigingenstatistiek ook de activiteit van de vestiging afgeleid. Die kan afwijken van de sbi-klasse waarin het bedrijf is ingedeeld.  Dit komt voor bij 3 procent van alle vestigingen. De input voor deze afleiding komt van de activiteit die is opgegeven bij de inschrijving van de vestiging bij de Kamer van Koophandel.

Aanvang onderzoek

De vestigingenstatistiek is samengesteld vanaf 2007. Voor een aantal gegevens zijn echter koppelingen met andere databases gemaakt. Niet in alle gevallen is het mogelijk om terug te gaan tot 2007.

Frequentie

De frequentie van rapportages per regio is jaarlijks.

Publicatiestrategie

De eerste publicaties bevatten voorlopige cijfers. Dat komt doorat het om een nieuw onderzoek gaat, dat in de toekomst verder verfijnd kan worden door voortschrijdend inzicht.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De belangrijkste bronnen voor het samenstellen van de vestigingenstatistiek zijn het Algemeen Bedrijven Register (ABR), de regio-enquête van de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL-regio) en gegevens over vestigingen uit het Handelsregister.
De database bevat alle vestigingen (in vaktermen lokale bedrijfseenheden of LBE’s) die opgenomen zijn in het ABR.
De database die uit deze drie bronnen is samengesteld, kan vervolgens gekoppeld worden aan andere bestanden.
Voor de gegevens over omzet, toegevoegde waarde en personeelskosten zijn dat de Productiestatistieken. (Een waarschuwing is hier op zijn plaats: de cijfers uit de tabel ‘vestigingen; omzet, personele kosten, toegevoegde waarde, regio’s, sbi2008’ zijn niet optelbaar tot de landelijke gegevens uit de Productiestatistieken. Dat komt doordat de activiteit van de vestiging kan afwijken van de activiteit van het bedrijf. Hierdoor kan een vestiging in een andere sbi-klasse terechtkomen.
Voor de gegevens over uiteindelijke zeggenschap is dat het UCI-bestand (Ultimate Controlling Institutional Unit). In dit onderzoek is voor de vestiging de UCI overgenomen van de bedrijfseenheid waartoe deze vestiging behoort.
Voor de gegevens over internationale handel is dat het InternationaleHandel-bestand.  Een vestiging voert handel op het moment dat het bedrijf waartoe deze behoort importeert en /of exporteert.

Voor de gegevens over regionale bedrijvendynamiek (oprichtingen en opheffingen van vestigingen) is dat de statistiek Bedrijvendynamiek.

Globale structuur integratiekader
SWL-regio levert een bestand op met banen van werknemers per bedrijf (BE), verdeeld over de verschillende gemeenten waar de BE vestigingen heeft. De koppeling van de vestigingen uit het ABR (LBE’s) aan SWL-regio is daarom alleen mogelijk voor bedrijven met werknemers. Bedrijven zonder werknemers (zelfstandigen, maatschappen) koppelen niet. Dat is geen probleem zolang deze bedrijven uit slechts één vestiging bestaan. Bij zelfstandigen en maatschappen komt dat veel voor.
Echter, in SWL-regio zijn ook gemeentes te vinden waar een bedrijf banen heeft, terwijl die vestiging niet in het ABR is terug te vinden. Dat speelt vooral bij bedrijfseenheden bij de overheid, het onderwijs en de zorg. De afzonderlijke vestigingen in deze sectoren waren tot voor kort niet inschrijfplichtig bij de Kamer van Koophandel en zijn daarom niet opgenomen in het ABR.
Met behulp van SWL-regio worden de verdeelsleutels vastgesteld. Uit de SWL-regio is de verdeling van het aantal werknemers van een bedrijf over meer gemeentes bekend. Op basis hiervan kan worden vastgesteld hoe de banen over de vestigingen zijn verdeeld. De verdeelsleutels worden voor zover mogelijk op deze verdeling gebaseerd. Als SWL-regio geen mogelijkheid biedt, wordt het aantal werkzame personen bij inschrijving van de vestiging bij de Kamer van Koophandel als basis genomen voor de verdeling.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De vestigingenstatistiek is samengesteld vanaf 2007. Het ABR is herzien in 2006 en daarom pas vanaf 2007 bruikbaar voor het samenstellen van de vestigingenstatistiek. Er wordt gecorrigeerd voor de trendbreuken (overgang OG+, sbi2008) waarmee het ABR in de periode 2006-2011 te maken heeft. Bij het vergelijken van de absolute aantallen van jaar op jaar is daarom voorzichtigheid geboden.

De kwaliteit van de bron SWL-regio wordt ook meegenomen in de vestigingenstatistiek. In deze enquête zijn alleen bedrijven met meer dan 10 werknemers geënquêteerd.

Gegevens over het aantal vestigingen zijn beschikbaar voor de industrie, bouw, handel, commerciële dienstverlening, cultuur en sport (SBI 2008 secties B-N en R-U). Voor de overheid, onderwijs en zorg (secties O, P en Q) zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Het aantal vestigingen voor de landbouw (sectie A) zijn pas vanaf 2012 voorhanden. Voor eerdere jaren zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

Revisies

Nog geen revisies

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De telling van de vestigingen naar diverse kenmerken is afgestemd op bedrijvendemografie, waarin tellingen van bedrijven worden uitgevoerd.