Statistiek internationale handel in goederen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Deze cijfers geven inzicht in de handel in goederen van Nederland met andere landen. Ze zijn van groot belang voor de bepaling van het bruto binnenlands product (BBP). Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de handelspositie van Nederland ten opzichte van het buitenland.

Doelpopulatie

De verschillende handelsstromen en goederensoorten die Nederland binnenkomen dan wel verlaten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de herkomst en de bestemming van de goederen. De populatie van de statistiek bestaat uit alle ondernemingen (die een btw-nummer hebben en handel met het buitenland voeren) in Nederland.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Voor het onderzoek worden gegevens over de intra- en extrahandel gebruikt. Met intrahandel wordt de goederenhandel met lidstaten van de Europese Unie (EU) bedoeld. Aangifte vindt plaats via het INTRASTAT-stelsel. De invoer van goederen uit de EU-lidstaten wordt intracommunautaire verwerving (ICV) genoemd en de uitvoer naar EU-lidstaten intracommunautaire levering (ICL).

Bij de aangifte van de intrahandel worden drempelwaarden gehanteerd. Vanaf 1 januari 2022 is de geldende aangiftedrempel voor de ICV 5 miljoen euro en die voor de ICL 1 miljoen euro per jaar. Worden één of beide aangiftedrempels niet gehaald, dan hoeft een bedrijf geen maandelijkse aangifte voor de ICV en/of ICL te doen. Het bedrijf wordt dan door het CBS bijgeschat.

Met de extrahandel wordt de goederenhandel met landen buiten de EU (’derde landen’) bedoeld. Bedrijven zijn verplicht extrahandel te melden bij de douane. Het CBS ontvangt doorlopend de nieuwste gegevens over de door de douane gecontroleerde goederenstromen.

Publicatiestrategie

Ongeveer zes weken na de verslagmaand worden de cijfers voor de eerste keer gepubliceerd. Ze zijn dan nog voorlopig en worden vervolgens nog enkele keren bijgesteld als gevolg van nagekomen respons. Ongeveer tien maanden na afloop van het verslagjaar worden de uitkomsten definitief.