Inward Fats; statistiek over buitenlandse bedrijven in Nederland

Wat behelst het onderzoek

Inward Fats is een statistiek die wordt gemaakt op basis van bestaande statistieken (productiestatistieken, werkgelegenheidsstatistieken, investeringsstatistieken en R&D statistieken) in combinatie met gegevens van de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI) over de betrokken bedrijven. De UCI is de eenheid van waar uit wereldwijd de strategische beslissingen (bijv. benoemingen directeuren, investeringen) genomen worden voor de ondernemingen. De data worden gepresenteerd per land waar de UCI zetelt.

Doel

De statistiek Inward Fats is een indicator voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. De data toont twaalf variabelen van bedrijven die in Nederland actief zijn naar nationaliteit van de UCI.

Doelpopulatie

De doelpopulatie van Inward Fats bestaat uit alle niet financiële bedrijven die in Nederland actief zijn, uitgezonderd landbouw en visserij, financiële instellingen, openbaar bestuur, onderwijs, zorg, milieudienstverlening en overige dienstverlening en huishoudens (SBI ’93 sectie C t/m K excl. J)

Statistische eenheid

De statistische eenheid van Inward Fats is de bedrijfseenheid.

Aanvang onderzoek

De statistiek Inward Fats is vanaf verslagperiode 2007 een door de Europese Unie verplichte statistiek. Vanaf 2006 is in Nederland informatie beschikbaar.

Frequentie

Inward Fats wordt eenmaal per jaar gepubliceerd.

Publicatiestrategie

De huidige tabel is eenmalig vanwege de overgang naar de nieuwe indeling van bedrijven (SBI 2008). Vanaf het verslagjaar 2009 wordt de tabel Inward Fats jaarlijks begin november  gepubliceerd. De cijfers zijn voorlopig. Bij publicatie van de volgende jaarcijfers kan de tabel over het vorige jaar bijgesteld worden.

Hoe wordt het uitgevoerd

Inward Fats wordt samengesteld aan de hand van productie-, werkgelegenheids- en investeringsstatistieken. Ook worden de R&D statistieken gebruikt. Daarnaast wordt voor alle bedrijven in Nederland vastgesteld in welk land het ‘decision center’ zetelt. De variabelen worden per land waar de UCI zetelt gepubliceerd.

Soort onderzoek

Voor Inward Fats vindt er geen enquêtering plaats  De data worden overgenomen uit andere statistieken en verbijzonderd naar het land waar de UCI zetelt. De bronstatistieken voor Inward Fats zijn steekproefstatistieken.

Waarnemingsmethode

Voor Inward Fats vindt er geen enquêtering plaats  De data worden overgenomen uit andere statistieken en verbijzondert naar land waarin de UCI zetelt.

Berichtgevers

Inward Fats rapporteert over niet financiële bedrijven in Nederland.

Steekproefomvang

nvt

Controle- en correctiemethoden

Inward Fats dient consistent te zijn met de onderliggende bronstatistieken. Hierop wordt zowel door CBS als door Eurostat gecontroleerd.

Weging

nvt

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

De uitkomsten leveren een betrouwbaar beeld op van de invloed van andere landen op het Nederlandse niet finaciele bedrijfsleven.

Nauwkeurigheid

Inward Fats gebruikt data van andere statistieken. Deze statistieken zijn doorgaans definitief op het moment dat de data voor Inward Fats gebruikt worden. De nauwkeurigheid is daardoor groot.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

nvt

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Inward Fats gebruikt data van andere statistieken. Deze statistieken zijn doorgaans definitief op het moment dat de data voor Inward Fats gebruikt worden. De nauwkeurigheid is daardoor groot. De nationaliteit van UCI’s wordt gecontroleerd door gegevens uit meerdere bronnen met elkaar te vergelijken en eventuele verschillen te controleren.