Toerismerekeningen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een kwantitatieve beschrijving geven van toerisme in aansluiting op de nationale rekeningen. De toerismerekeningen geven inzicht in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid die samenhangen met toerisme.

Domeinbeschrijving

In de toerismerekeningen omvat toerisme de activiteiten van personen reizend naar en verblijvend op plaatsen buiten hun normale omgeving voor ontspanning, zakelijk verkeer en andere activiteiten die niet gerelateerd zijn aan activiteiten die beloond worden vanuit de plaats die bezocht wordt. Voor het afbakenen van de normale omgeving is een tijdscriterium gehanteerd. De normale omgeving wordt verlaten als een activiteit inclusief reistijd meer dan twee uur, maar minder dan een jaar in beslag neemt.
De belangrijkste kernindicatoren van de toerismerekeningen zijn de toeristische bestedingen, het toeristisch binnenlands product en de toeristische werkgelegenheid.

Aanvang onderzoek

De reeks loopt vanaf verslagjaar 2010. De reeks is gebaseerd op de gereviseerde cijfers van de nationale rekeningen (Revisie 2015). De cijfers zijn opnieuw geijkt op bestaande gegevensbronnen (interne en externe gegevensbronnen).

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De toerismerekeningen volgen de publicatiestrategie van de nationale rekeningen. Na afloop van het verslagjaar worden na 8 maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 20 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. Informatie over het revisiebeleid en de publicatiestrategie van de nationale rekeningen is beschikbaar op de CBS-website. De toerismerekeningen worden jaarlijks gepubliceerd op StatLine, de elektronische database van het CBS.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De belangrijkste bronnen zijn het Continu Vakantie Onderzoek, Continu VrijeTijds Onderzoek, Statistiek Inkomend Toerisme en het Continu Zakenreis Onderzoek (NBTC-NIPO) en de nationale rekeningen (CBS).

Globale structuur integratiekader

De bestedingen uit de nationale rekeningen worden verdeeld naar toeristische en niet-toeristische bestedingen. Dit gebeurt voor zowel de zogenoemde karakteristieke toeristische uitgaven (horeca, vervoer en reisbemiddeling, culturele diensten, sport en overige recreatie) als overige uitgaven (waaronder funshoppen). Per bedrijfstak wordt het deel van de toegevoegde waarde dat voortvloeit uit toerisme bepaald, evenals de werkgelegenheid die samenhangt met toerisme.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Ja. De toerismerekeningen volgen de continuïteitsstrategie van de nationale rekeningen. Hierbij is het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker dan het niveau van een variabele.

Revisies

Elke vijf jaar worden de nationale rekeningen aan een grondige revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden nieuwe beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd. Bij een revisie van de nationale rekeningen worden de toerismerekeningen ook gereviseerd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De ontwikkelingen van de toeristische uitgaven worden per product en bedrijfsklasse op plausibiliteit beoordeeld. Tevens wordt gecontroleerd dat de toeristische totalen de nationale totalen niet overschrijden.