Motorvoertuigenpark

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van overzichten met informatie over de omvang en samenstelling van het Nederlandse motorvoertuigenpark, naar kenmerken van het voertuig en van de eigenaar. De gegevens zijn per voertuigcategorie onder meer uitgesplitst naar bouwjaar, brandstofsoort, gewichtsklasse en eigendom. Voorts is een indeling gemaakt naar kenmerken van de eigenaar (leeftijd en woonplaats).

De gedetailleerde gegevens over het motorvoertuigenpark vormen het referentiekader voor andere onderzoeken op het gebied van verkeer en vervoer, zoals steekproef- en ophoogkader bij de bepaling van personen- en goederenstromen, regionale toedeling van mobiliteitsonderzoeken, e.d.

Doelpopulatie

Van het motorvoertuigenpark zijn diverse tabellen gepubliceerd waarbij drie verschillende doelpopulaties onderscheiden worden:

Doelpopulatie 1: Motorvoertuigen actief:
Voertuigen met een Nederlands kenteken, met een geldige aansprakelijkheid op 1 januari, die één of meerdere dagen gedurende het voorgaande jaar op basis van verzekering deel mochten nemen aan het verkeer op de openbare weg. Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Voor het bepalen van de selectie actieve voertuigen, die dus toegestaan zijn in het verkeer, wordt gebruik gemaakt van een verzekeringsindicator die RDW (Dienstwegverkeer) voor het CBS maakt. De indicator geeft aan of een voertuig gedurende de peilperiode (jaar) WAM verzekerd is ja/nee, waarbij ja = 1 of meerdere dagen gedurende peilperiode verzekerd en nee = geen enkele dag gedurende peilperiode verzekerd geweest. Alleen voertuigen die verzekeringsindicator ja hebben, aangevuld met aanhangers en opleggers (hoeven niet verzekerd te zijn) en voertuigen met een wijziging in aansprakelijkheid in dec, die i.v.m. administratieve vertraging nog niet verzekerd zijn, worden meegenomen.

Deze selectie voertuigen actief wordt gemaakt vanaf 1 januari 2022 en is met terugwerkende kracht beschikbaar gemaakt voor de jaren vanaf 2019. Cijfers op basis van deze populatie zijn hier terug te vinden.

Doelpopulatie 2: Motorvoertuigen totaal:
Voertuigen met een Nederlands kenteken, met een geldige aansprakelijkheid op 1 januari, ongeacht of deze gedurende het voorgaande jaar toegestaan waren deel te nemen aan het verkeer op de openbare weg. Motorvoertuigen totaal bevat dus naast de actieve voertuigen ook niet-verzekerde voertuigen. Voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Voor het bepalen van de selectie voertuigen totaal, worden alle voertuigen, dus zowel met verzekeringsindicator ‘ja’ als ‘nee’ meegenomen.

Deze selectie voertuigen totaal wordt gemaakt vanaf 1 januari 2022 en is met terugwerkende kracht beschikbaar gemaakt voor de jaren vanaf 2019. De doelpopulatie ‘Motorvoertuigen totaal’ is niet opgenomen in de StatLine-tabellen over het motorvoertuigenpark, maar de cijfers zijn wel opgenomen in een maatwerktabel Motorvoertuigen totaal en is op aanvraag beschikbaar door te mailen naar verkeer@cbs.nl.

Doelpopulatie 3: Motorvoertuigen oude selectie:
In de StatLine-database zijn voor de periode 2000-2022 tevens gegevens beschikbaar over het motorvoertuigenpark o.b.v. een iets andere selectie. In deze selectie zijn naast de actieve voertuigen enkele, maar niet alle niet-verzekerde voertuigen meegenomen. Deze selectie zit qua niveau van de telling dan ook tussen de telling van het ‘motorvoertuigenpark actief’ en de telling van het ‘motorvoertuigenpark totaal’ in.

Deze oude selectie methode is vanaf 2022 vervangen door de verbeterde selectiemethode ‘voertuigen actief’ die hierboven beschreven staat. De tijdreeksen van 2000-2022 op basis van de oude populatie zijn terug te vinden in het archief met stopgezette StatLine tabellen. Deze zijn te herkennen door de periodeaanduiding 2000-2022 in de naam van de tabel.

Andere tijdreeksgegevens over het motorvoertuigenpark zijn te vinden onder het StatLinethema “Historische reeksen” en in StatLine onder “Archief”, thema “Verkeer en vervoer”.

Statistische eenheid

Voertuig met een Nederlands kenteken op 1 januari.

Aanvang onderzoek

In de StatLine-database zijn gedetailleerde gegevens over het ‘motorvoertuigenpark actief’ beschikbaar vanaf peildatum 1 januari 2019. Voor het motorvoertuigenpark oude selectie zijn gegevens in de StatLinedatabase beschikbaar voor de periode 2000-2022.

Frequentie

De gegevens over het motorvoertuigenpark worden voor publicatie jaarlijks geleverd door RDW (Dienstwegverkeer).

De statistische informatie over het actieve motorvoertuigenpark op StatLine wordt jaarlijks geactualiseerd.

Publicatiestrategie

Detailinformatie verschijnt jaarlijks in definitieve vorm in afzonderlijke StatLinetabellen in de StatLinedatabank onder Vervoermiddelen-Motorvoertuigen:

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale tellingen van gegevens uit het kentekenregister van de RDW. Met behulp van deze registratie worden tellingen gemaakt, zoals hierboven beschreven onder het kopje doelpopulatie.

Waarnemingsmethode

Het CBS ontvangt voor publicatie jaarlijks van de RDW de basisgegevens uit het kentekenregister in digitale vorm. Dit betreft een afslag van de Basis Registratie Voertuigen (BRV).

Berichtgevers

De statistieken over het ‘motorvoertuigenpark’ zijn gebaseerd op de gegevens uit het kentekenregister (BRV) van de RDW. De RDW is als uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor de bewaking van de veiligheids- en milieu-aspecten van het Nederlandse voertuigenpark. Daarnaast registreert de RDW gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten en verstrekt informatie dienaangaande aan derden. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het scheppen van voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit.

Steekproefomvang

Het betreft een integrale telling van alle voertuigen uit het kentekenregister van de RDW, die aan alle registratieverplichtingen hebben voldaan en waarvoor een geldig kenteken is afgegeven.

Bij het bepalen van de verschillende doelpopulaties van het ‘motorvoertuigenpark’ worden de volgende kentekens niet geteld:

  • De bijzondere kentekens zoals omschreven in artikel 4 van Hoofdstuk 2 van het Kentekenreglement, met uitzondering van die welke worden genoemd in lid 5 (ZZ-kentekens).
  • Kentekens die zijn afgegeven voor voertuigen in gebruik bij de Nederlandse strijdkrachten en bij in Nederland gelegerde militaire organisaties (NATO, AFNORTH e.d.).
  • Kentekens in de bedrijfsvoorraad.
  • Kentekens die ongeldig zijn verklaard door uitval (sloop, export, buiten registratie gesteld).
  • Kentekens waarvan het voertuig gestolen of vermist is.

Controle- en correctiemethoden

Na ontvangst van de basisgegevens worden bepaalde bestaanbaarheidscontroles uitgevoerd op technische kenmerken van het voertuig (relatie tussen gewicht, laadvermogen en model) en demografische kenmerken van de eigenaar (postcode en woonplaats).

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf verslagjaar 2019 zijn in de StatLine-database tellingen van het ‘motorvoertuigenpark actief’ beschikbaar op basis van de huidige selectiemethode. Deze selectiemethode bevat enkel voertuigen die in het jaar voorafgaand aan 1 januari deel mochten nemen aan het verkeer (doelpopulatie 1). In de StatLine-database zijn voor de periode 2000-2022 tevens gegevens beschikbaar over het Motorvoertuigenpark o.b.v. een iets andere selectie, waarbij ook enkele voertuigen zijn meegenomen die geen deel mochten nemen aan het verkeer (doelpopulatie 3). De wijziging in selectiemethode is in het methoderapport verder uitgelegd en gekwantificeerd.

Ook bij de historische tijdreeksen is een toelichting beschikbaar over de volgtijdelijke vergelijkbaarheid aanvullende onderzoeksbeschrijving Tijdreeks Motorvoertuigen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

n.v.t.